Waarom heeft het onderzoek naar asbesthoudend straalgrit zo lang geduurd?

Een zorgvuldig onderzoek naar de hoogte van de blootstelling aan asbest tijdens werkzaamheden met verontreinigd straalgrit is bijzonder tijdrovend. Er waren vele verschillende scenario’s die moesten worden onderzocht. Door middel van proefnemingen/ simulaties, zijn blootstellingsgegevens verzameld. Hiervoor was het nodig om voldoende proeflocaties te vinden bij bedrijven, waar onder verschillende omstandigheden met aluminiumsilicaat straalgrit werd gewerkt. Dit bleek in de praktijk vrij lastig. Tenslotte was het nodig, om de verzamelde gegevens te ‘vertalen’ in een schatting van de grootte van het risico voor de gezondheid dat de betrokken werknemers (en omwonenden) hebben gelopen. Hiervoor is een tweede onderzoeksopdracht verstrekt aan het RIVM.