De website www.inspectieszw.nl is een website van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Via de website www.inspectieszw.nl worden persoonsgegevens verwerkt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ofwel gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht.

Privacywetgeving

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Richtlijn 2016/680 ‘bescherming persoonsgegevens opsporing en vervolging strafbare feiten’ is geregeld hoe uw privacy beschermd wordt. Deze wetten zijn in Nederland uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG en als het om strafrechtelijke onderzoeken gaat in de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg helpen de privacy van betrokkene (personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) te beschermen. Artikel 10 van de Grondwet beschrijft het volgende over privacy: iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat iemands persoonlijke vrijheid niet wordt gehinderd en/of beïnvloed door externe factoren, en dat iemand zelf kan bepalen wie welke informatie over hem of haar verkrijgt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

U deelt onder andere persoonsgegevens met ons wanneer u contact met ons heeft, van onze diensten gebruik maakt of werkzaam bent bij ons. Ook verwerkt de Inspectie SZW mogelijk uw persoonsgegevens voor haar taken in het kader van toezicht en opsporing gericht op naleving van wet- en regelgeving.

Binnen de Inspectie SZW worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

 • (Gevoelige) persoonsgegevens, zoals naam, adres, foto of kenteken
 • Wettelijk identificatienummer (BSN)
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals signalement, gegevens over letsel
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens, zoals vingerafdrukken.

Doel en rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie SZW verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is en die voor haar wettelijke taken noodzakelijk zijn of wanneer u zelf contact opneemt. Er worden niet meer persoonsgegevens van u verwerkt dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taak.

De Inspectie SZW is belast met het toezicht op de naleving van:

 • de Arbeidsomstandighedenwet;
 • de Arbeidstijdenwet;
 • de Warenwet;
 • de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;
 • de Wet arbeid vreemdelingen;
 • de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
 • de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • de Wet op de loonvorming;
 • de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

De Inspectie SZW mag voor het uitvoeren van haar wettelijke taak persoonsgegevens opvragen én ontvangen. Dit is geregeld in artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG. Dit betekent dat, naast gegevens die u zelf aanlevert, bijvoorbeeld ook een werkgever of een ander bestuursorgaan gegevens kan leveren aan de Inspectie SZW zonder de AVG of de Wpg te overtreden.

Uitwisselen van uw persoonsgegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Inspectie SZW gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere overheidsorganisaties binnen en buiten de EU. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag en een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de omgang en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Voor verstrekkingen buiten de EU vindt de doorgifte alleen plaats wegens gewichtige redenen van algemeen belang (taken Inspectie SZW: toezicht, handhaving en opsporing). De Inspectie SZW neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om de verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Transparantie omtrent uw persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat u als betrokkene wordt geïnformeerd bij het verwerken van uw persoonsgegevens. De Inspectie SZW voldoet aan haar informatieplicht door de betrokkene te attenderen op het voorliggende privacy statement.

In sommige gevallen beroept de Inspectie SZW zich op een uitzondering op deze informatieplicht in het kader van het uitvoeren van een wettelijke taak op het gebied van toezicht, opsporing en handhaving. En verder neemt de Inspectie SZW geen besluiten op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens (waaronder profilering). Dit betekent dat er altijd een menselijke blik betrokken is bij het nemen van besluiten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Inspectie SZW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van SZW:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mw. S.S. Liu, Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
FG@minSZW.nl

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren maakt Inspectie SZW een risicoanalyse en neemt de noodzakelijke (beveiligings)maatregelen zodat uw persoonsgegevens altijd passend beveiligd zijn. Hierbij wordt de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) gevolgd.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

De AVG en de Wpg kennen verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en bieden middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Voor u als betrokkene gaat om de volgende rechten:

 • het recht op informatie: de Inspectie SZW heeft de verplichting u als betrokkene te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
 • het recht op inzage: dit recht biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens die de Inspectie SZW van u verwerkt, in te zien.
 • het recht op rectificatie: dit recht biedt u de mogelijkheid om gegevens die de Inspectie SZW van u bezit die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren en/of aan te vullen.
 • het recht op vergetelheid: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om alle gegevens die de Inspectie SZW van u heeft te laten verwijderen.
 • het recht op beperking van de verwerking: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door de Inspectie SZW tijdelijk stop te laten zetten.
 • het recht om bezwaar te maken: dit recht biedt u, indien de Inspectie SZW uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit): dit recht biedt u, indien de Inspectie SZW uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een overeenkomst, de mogelijkheid tot overdracht van de gegevens die de Inspectie SZW beheert.
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: dit recht biedt u, indien de geautomatiseerde besluitvorming bij de Inspectie SZW rechtsgevolgen voor u of u anderszins in aanzienlijke mate treft, de mogelijkheid  hier niet aan onderworpen te worden.

Een uitgebreide uitleg over deze rechten zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van één of meerdere van uw privacyrechten?

Dan kunt u een verzoek indienen door contact op te nemen via ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het contactformulier bij onderwerp ‘AVG verzoek Inspectie SZW’ vermelden.

Denk hierbij aan het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop uw foto en BSN is afgeschermd. Zonder geldige legitimatie kunnen wij het verzoek namelijk niet in behandeling nemen. Na vaststelling van uw identiteit wordt de kopie van het legitimatiebewijs direct verwijderd. Het is ons streven om binnen vier weken antwoord te geven aan het verzoek.

Vraag of klacht? Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u na contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming nog vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of heeft u een klacht? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.