De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) is de toezichthouder en opsporingsorganisatie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toezicht en opsporing is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en het socialezekerheidsstelsel.

Daarnaast onderzoekt de Inspectie SZW de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ze ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Inspectie op het gebied van persoonsgebonden budget (pgb)- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk- en bestaanszekerheid voor iedereen.

Wat zijn persoonsgegevens precies?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ofwel gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Binnen de Inspectie SZW worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

 • (Gevoelige) persoonsgegevens
 • Wettelijk identificatienummer (BSN)
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens

U deelt onder andere persoonsgegevens met ons wanneer u contact met ons heeft, van onze diensten gebruik maakt of werkzaam bent bij ons. Ook verwerkt de Inspectie SZW mogelijk uw persoonsgegevens voor haar taken in het kader van toezicht en opsporing gericht op naleving van wet- en regelgeving. Denk aan een naam, adres of een kenteken, maar ook een signalement, gegevens over letsel, foto of vingerafdrukken kunnen tot identificatie leiden en zijn daarom persoonsgegevens.

Hoe gaat Inspectie SZW om met uw persoonsgegevens?

De vereisten omtrent bescherming van persoonsgegevens is geregeld in Europese wetgeving: in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Richtlijn 2016/680 ‘bescherming persoonsgegevens opsporing en vervolging strafbare feiten’. Deze wetten zijn in Nederland uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG en als het om strafrechtelijke onderzoeken gaat in de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg helpen de privacy van betrokkene (personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) te beschermen. Artikel 10 van de Grondwet beschrijft het volgende over privacy: iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat iemands persoonlijke vrijheid niet wordt gehinderd en/of beïnvloed door externe factoren, en dat iemand zelf kan bepalen wie welke informatie over hem of haar verkrijgt.

De Inspectie SZW heeft de privacy van u als betrokkene hoog in het vaandel en heeft een privacy beleid opgesteld waarin o.a. de volgende principes terugkomen:

Doel en rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie SZW verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is en die voor haar wettelijke taken noodzakelijk zijn of wanneer u zelf contact opneemt. Er worden niet meer persoonsgegevens van u verwerkt dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taak.

Uitwisselen van uw persoonsgegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Inspectie SZW gegevens - inclusief uw persoonsgegevens - deelt met andere overheidsorganisaties binnen en buiten de EU. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag en een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de omgang en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Voor verstrekkingen buiten de EU vindt de doorgifte alleen plaats wegens gewichtige redenen van algemeen belang (taken Inspectie SZW: toezicht, handhaving en opsporing). De Inspectie SZW neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om de verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Transparantie omtrent uw persoonsgegevens
Uitgangspunt is dat u als betrokkene wordt geïnformeerd bij het verwerken van uw persoonsgegevens. De Inspectie SZW voldoet aan haar informatieplicht door de betrokkene te attenderen op het voorliggende privacy statement.

In sommige gevallen beroept de Inspectie SZW zich op een uitzondering op deze informatieplicht in het kader van het uitvoeren van een wettelijke taak op het gebied van toezicht, opsporing en handhaving. En verder neemt de Inspectie SZW geen besluiten op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens (waaronder profilering). Dit betekent dat er altijd een menselijke blik betrokken is bij het nemen van besluiten.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren maakt Inspectie SZW een risicoanalyse en neemt de noodzakelijke (beveiligings)maatregelen zodat uw persoonsgegevens altijd passend beveiligd zijn. Hierbij wordt de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) gevolgd.

Welke rol heeft de Functionaris voor de Gegevensbescherming?

De Inspectie SZW verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ook heeft het ministerie van SZW voor de gehele organisatie een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen het ministerie van SZW. Onder haar toezicht staat het belang van burgers en privacy centraal.

Heeft u een algemene vraag omtrent privacy voor de FG? Dan kunt u een brief of email sturen naar de onderstaande postbus of het onderstaande e-mailadres.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mw. S. S. Liu, Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

FG@minSZW.nl

Strafrechtelijk onderzoek

Voor zover uw verzoek ziet op een door de Inspectie SZW verricht strafrechtelijk onderzoek kunt u deze sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming Wet politiegegevens van het ministerie van SZW:


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr E.B.T. van Vuuren Functionaris voor de Gegevensbescherming Wet politiegegevens
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Evvuuren@inspectieszw.nl

Welke rechten heeft u als betrokkene?

De AVG en de Wpg kennen verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en bieden middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Voor u als betrokkene gaat om de volgende rechten:

 • het recht op informatie: de Inspectie SZW heeft de verplichting u als betrokkene te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
 • het recht op inzage: dit recht biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens die de Inspectie SZW van u verwerkt, in te zien.
 • het recht op rectificatie: dit recht biedt u de mogelijkheid om gegevens die de Inspectie SZW van u bezit die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren en/of aan te vullen.
 • het recht op vergetelheid: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om alle gegevens die de Inspectie SZW van u heeft te laten verwijderen.
 • het recht op beperking van de verwerking: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door de Inspectie SZW tijdelijk stop te laten zetten.
 • het recht om bezwaar te maken: dit recht biedt u, indien de Inspectie SZW uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit): dit recht biedt u, indien de Inspectie SZW uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een overeenkomst, de mogelijkheid tot overdracht van de gegevens die de Inspectie SZW beheert.
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: dit recht biedt u, indien de geautomatiseerde besluitvorming bij de Inspectie SZW rechtsgevolgen voor u of u anderszins in aanzienlijke mate treft, de mogelijkheid hier niet aan onderworpen te worden.

Een uitgebreide uitleg over deze rechten is te vinden op de volgende website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van één of meerdere van uw privacyrechten?

Dan kunt u een verzoek indienen door contact op te nemen via ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het contactformulier bij onderwerp ‘AVG verzoek Inspectie SZW’ vermelden.

Denk hierbij aan het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop uw foto en BSN is afgeschermd. Zonder geldige legitimatie kunnen wij het verzoek namelijk niet in behandeling nemen. Na vaststelling van uw identiteit wordt de kopie van het legitimatiebewijs direct verwijderd. Het is ons streven om binnen vier weken antwoord te geven aan het verzoek.

Wilt u meer lezen over privacy binnen de Rijksoverheid?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens.

Heeft u na contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming nog vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of heeft u een klacht? https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.