Cao-nalevingsonderzoeken van de Inspectie SZW dragen bij aan eerlijk werk

De Inspectie SZW ondersteunt de sociale partners bij het toezicht op cao-naleving. Het is ongewenst als werkgevers een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) niet naleven om de kosten van arbeid te verlagen. Cao-partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van cao’s maar als zij vermoeden dat de cao ontdoken wordt, kunnen zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen. De resultaten van dat onderzoek verwerkt de Inspectie SZW in een rapport van bevindingen. De verzoeker kan dit rapport gebruiken bij een civiele procedure om cao-naleving af te dwingen. In 2016 heeft de Inspectie SZW in totaal 29 van dergelijke onderzoeken afgerond. Daarnaast heeft de Inspectie SZW in 2016 7 verslagen opgesteld in het kader van de gelijke behandelingsnorm van artikel 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Door de inmiddels opgedane kennis en ervaring kan de Inspectie SZW steeds beter acteren op nalevingsverzoeken. Dit vergroot de effectiviteit van het instrument hetgeen blijkt uit de terugkoppeling van verzoekers over wat zij met de rapporten en verslagen hebben kunnen bereiken. Ook hebben sociale partners in 2016 meer verzoeken ingediend. De kennisuitwisseling tussen de Inspectie SZW en private partijen op dit werkveld is verbeterd. Doordat partijen beter op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen verzoeken gerichter worden geformuleerd waardoor onderzoeken sneller worden uitgevoerd.

Ondanks de soms lastige onderzoeken kan, gelet op de resultaten, gesteld worden dat de onderzoeken van de Inspectie SZW en de vervolgacties van sociale partners een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een eerlijk arbeidsmarkt, het voorkomen van oneerlijke concurrentie en aan het zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Publiek-private samenwerking leidt tot verbetering van de naleving. De inzet van de Inspectie heeft reeds bij 22 van de 36 onderzoeken geleid tot (civielrechtelijke) vervolgacties van de verzoeker van het onderzoek om te komen tot betaling op cao-niveau.