Overheidsdiensten onderzoeken uitbuiting op riviercruiseschepen

Bij de controle van vijftien riviercruiseschepen heeft de politie - in samenwerking met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport - tussen 3 en 8 april negen overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet Minimumloon geconstateerd

De controles - georganiseerd door de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid - maakten deel uit van een internationaal initiatief van Aquapol, een Europees samenwerkingsverband van politiediensten op het water. Ook in andere Europese landen vonden dergelijke controles plaats. De diensten controleerden de omstandigheden aan boord: de bemanningssterkte, arbeids- en rusttijden van het nautisch personeel, de vergunningen, uitrustingen, (brand)veiligheid en de werkomstandigheden van horeca/huishoudelijk personeel. Het doel van de controles was onder andere bestrijden van uitbuiting van horeca/huishoudelijk personeel aan boord van riviercruiseschepen. Denk daarbij aan buitenlands personeel met te lage lonen en te lange werktijden.

Dubbel contract

Inspectie SZW start ook onderzoeken naar de aard van de contracten die uitzendbureaus hebben afgesloten met hun werknemers die als personeel op zes van de vijftien riviercruiseschepen varen. Het gaat hier vooral om de controle of de contractuele verplichtingen die deze organisaties met hun werknemers zijn overeengekomen in regel waren met de Nederlandse wetgeving. Van één van de uitzendorganisaties is al gebleken dat zij gebruik maakte van dubbele contracten, dat wil zeggen dat een werknemer twee contracten ondertekende. Eén voor de organisatie in het thuisland en één voor de Europese werkgever. De betaling van het loon werd geregeld in het thuisland en lag ongeveer 50% lager dat het wettelijk minimumloon in Nederland.