Enkele kerncijfers jaarverslag 2020

Hieronder vindt u enkele kerncijfers uit het jaarverslag 2020.

Inspecties en onderzoeken

In 2020 deed Inspectie SZW 15.462 inspecties of onderzoeken. Dat is meer dan in het jaar daarvoor, toen lag dat aantal op 11.744. De verdeling is als volgt:

Inspecties en onderzoeken Inspectie SZW
2019 2020
Gezond en Veilig werken (excl. Brzo) 9.104 12.053
Brzo  (Besluit risico’s zware ongevallen) 343 597
Eerlijk werken 2.297 2.812

Arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2020 ontvangt de Inspectie SZW 3655 ongevalsmeldingen, dat is 18% minder dan het jaar daarvoor. Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Inspectie SZW nader onderzocht. In 2020 heeft dit geleid tot 2.051 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken steeg in 2020 met 8% naar 2.244.

Ongevalsmeldingen, ongevalsonderzoeken (gestart en afgesloten) 2016 t/m 2020

Ongevalsmeldingen, ongevalsonderzoeken (gestart en afgesloten) 2016 t/m 2020
OngevalsmeldingenGestarte ongevalsonderzoekenAfgesloten ongevalsonderzoeken
2016378625352452
2017421227562337
2018436821452113
2019447422292071
2020365520512244

De daling in ongevalsmeldingen komt vooral door de coronamaatregelen. Grote groepen werknemers werkten thuis en de economische activiteit in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt nam af. Vooral tijdens de eerste lockdown, vanaf half maart 2020 tot en met mei 2020, lag het aantal ongevalsmeldingen een stuk lager ligt dan in dezelfde maanden van eerdere jaren.

Bron: Inspectie SZW, Interne registratie ongevalsonderzoeken (2020) Brontabel als csv (185 bytes)

Risicovolle sectoren

Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Dit zijn, samen met de landbouw/bosbouw/visserij, ook de sectoren waar de meeste dodelijke slachtoffers vielen. Afgezet tegen het aantal banen is afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2020 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 166 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de bouw met 133 en de industrie en landbouw, bosbouw en visserij met beide 78 slachtoffers per 100.000 banen.

In 2020 registreerde de Inspectie 54 slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen, wat vergelijkbaar is met eerdere jaren.

Klachten en signalen

In 2020 heeft de inspectie SZW circa 15.300 klachten en signalen ontvangen over mogelijke overtredingen van arbeidswetten. Dit is ruim twee keer zoveel als in 2019. Deze toename is voor het overgrote deel het gevolg van de coronagerelateerde meldingen die de Inspectie ontving. Zonder de coronagerelateerde meldingen is de stijging circa 2%.

Klachten en signalen in 2016-2020 exclusief coronameldingen

Klachten en signalen in 2016-2020 exclusief coronameldingen
Aantal klachten en signalen dat de Inspectie heeft ontvangen in 2016-2020
20168504
20177119
20187638
20197481
20207599

In 2020 is de Inspectie in ongeveer 30% van de klachten en signalen een onderzoek gestart. Dit is vergelijkbaar met het jaar daarvoor. In andere gevallen bleek dat er onvoldoende informatie was voor nader onderzoek. Of de melding lag niet op het domein van de Inspectie. Dergelijke meldingen stuurt de Inspectie dan door naar de juiste instanties.

Bron: Inspectie SZW, Registratie klachten en signalen 2020 Brontabel als csv (131 bytes)

Klachten en signalen naar wetten

Klachten en signalen naar wetten
Aantal
Wet minimumloon34%
Arbeidsomstandighedenwet30%
Wet arbeid vreemdelingen25%
Arbeidstijdenwet4%
Warenwet en overig3%
Combinatie wetten4%

De meeste klachten en signalen hadden in 2020 betrekking op de Wet minumumloon (34%), gevolgd door de Arbeidsomstandighedenwet (30%).

18% van de in 2020 ontvangen klachten en signalen gaat over situaties buiten het Inspectiedomein.

De klachten en signalen gaan net als in 2019, in de meeste gevallen (15%) over de subsector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en in mindere mate over eet- en drinkgelegenheden (9%), detailhandel (6%), algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4%) en groothandels (4%). Bij een vijfde van de klachten en signalen is de sector onbekend.

Brontabel als csv (156 bytes)

Groei Inspectie SZW

In 2017 is op grond van het Inspectie Control Framework (ICF) in het regeerakkoord vastgesteld dat er structureel 50 miljoen euro aan extra middelen wordt vrijgemaakt om de handhavingsketen van de Inspectie SZW te versterken. De belangrijkste prioriteit bij de besteding van de ICF-gelden is een substantiële intensivering van de aanpak oneerlijk werk, schijnconstructies en arbeidsuitbuiting. Bijna 60% van de ICF-gelden zal tot en met 2023 daaraan worden besteed.

Eind 2018 is dat bedrag aangevuld met een extra 0,5 miljoen euro voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie.

In 2020 heeft de Inspectie voor het derde jaar op rij haar personele capaciteit uitgebreid. Voorzien was dat in 2020 de totale bezetting zou toenemen tot 1.424 fulltime equivalent (fte). Die groei is niet gerealiseerd. Ultimo 2020 bedroeg de bezetting 1.348 fte; ten opzichte van 2019 is dit een toename van 58 fte. In 2020 verliep de instroom van medewerkers van 152 fte grotendeels zoals gepland. Dat de personele groei lager is dan gepland komt doordat uitstroom van medewerkers met 97 fte groter was dan waarmee rekening was gehouden. In 2021 beoogt de Inspectie een inhaalslag om de personele groei weer op het gewenste niveau te krijgen.