Eerlijk werk

Iedereen in Nederland heeft recht op een eerlijke vergoeding voor zijn of haar werk. Hieronder een aantal voorbeelden uit het jaarverslag waar dat niet het geval was.

56 onderzoeken afgesloten in de scheepsbouw

Tijdens inspecties in de scheepsbouw zijn 56 onderzoeken afgesloten. Hierbij waren 94 werkgevers betrokken. Bij 39% werden overtredingen aangetroffen. Iets meer dan de helft had betrekking op de Wet arbeid vreemdelingen. Bij de meeste controles werd samengewerkt met ketenpartners zoals de Koninklijke Marchaussee, de Zeehavenpolitie, de dienst Infrastructuur van de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (pag. 35).

Malafide uitzendbureaus 

Bij zo’n 70% van de controles zijn overtredingen aangetroffen. Zowel bij de onderzoeken die de Inspectie samen met de Belastingdienst en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft uitgevoerd als bij eigen onderzoeken. Hierbij is ook aandacht besteed aan gedwongen en/of slechte huisvesting. Malafide uitzendbureaus zien de huisvesting van buitenlandse werknemers tegen te hoge kosten steeds meer als een verdienmodel (pag. 36).

Overtredingen gesignaleerd bij helft van inspecties in de horeca en detailhandel

Bij 300 inspecties van ondernemingen in de horeca en detailhandel werd bij 49% van de bedrijven 1 of meerdere overtredingen geconstateerd op het gebied van illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidstijden. In 2018 hebben 100 herinspecties plaatsgevonden bij bedrijven waar eerder overtredingen waren geconstateerd. Bij de herinspecties werd in 23% van de gevallen een overtreding geconstateerd, bij 77% niet meer (pag. 44).

Gefingeerde dienstverbanden

In 2018 heeft de Inspectie op verzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 219 onderzoeken verricht naar mogelijk gefingeerde dienstverbanden op basis van de Vreemdelingenwet. Bijna de helft van de rapporten heeft geleid tot een afwijzing van het verzoek om verblijfsrecht in Nederland, omdat de IND oordeelde dat sprake was van een gefingeerd dienstverband (pag. 57).

Aanpak meldingen buiten actieve programma’s

In 2018 zijn bijna 50 werkgevers geïnspecteerd. Bij ruim 60% werd een overtreding geconstateerd. Deze hadden betrekking op meer dan honderd illegaal tewerkgestelden en vonden plaats in bedrijfstakken als vlees- en visverwerking, krantenbezorging, call centra en autobedrijven. Bij een aantal werkgevers die in 2017 in overtreding waren en voor wie het risico hoog werd ingeschat, is in 2018 een herinspectie uitgevoerd. Daarvan was de helft opnieuw in overtreding (pag. 30).

Nalevingpercentage voor Wav, WML, Waadi en ATW

De inspecties die gericht zijn op de naleving van het wetten over ‘eerlijk werken’ (Wav, WML, ATW en Waadi) leiden in 2018 in 4 van de 10 gevallen tot het constateren van overtredingen en tot handhaving; daarmee was 60% van de gecontroleerde bedrijven op orde. In de subsectoren waar de Inspectie in 2018 actief was, is sprake van een wisselend beeld waarbij in de glastuinbouw vaker wordt gehandhaafd dan in de subsector zacht en houtig fruit (pag. 39).

U vindt deze en andere voorbeelden in het jaarverslag Inspectie SZW 2018. (PDF, 3.8 MB)

Eerlijk werk
Iedereen in Nederland heeft recht op eerlijk werk. Met het bijbehorende loon waar hij of zij wettelijk recht op heeft. Of dat nu volgens het minimumloon is of volgens de cao van een branche. Toch zien we in Nederland nog steeds uitbuiting, oneerlijke concurrentie en gesjoemel met premies en belastingen. Bedrijven die de regels niet zo nauw nemen schaden hun eigen werknemers, benadelen hun concurrenten en ondermijnen de samenleving.