Certificatie en Markttoezicht

Vanwege grote veiligheidsrisico’s en om de betrokkenheid van het veld te vergroten, heeft de wetgever verschillende certificatiestelsels ingericht. Dit maakt zelfregulering van de sector mogelijk en beoogt een extra borging van gezonde en veilige producten en processen.

Het programma Certificatie en Markttoezicht is erop gericht certificatiestelsels en CE-markering zodanig te laten functioneren, dat veilige en gezonde producten en processen door private actoren zijn geborgd. Gelet op de daaruit voortkomende verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werk, kunnen opdrachtgevers, werkgevers, en gebruikers van producten vertrouwen op een wettelijk certificaat, persoonsregistratie of CE-markering. Schijnveiligheid moet worden voorkomen en daarom wordt fraude met certificaten aangepakt.

Door de verbetering van haar informatiepositie heeft de Inspectie inzicht in stelselrisico’s. Interventies van de Inspectie hebben als doel om de rol van diverse actoren binnen de stelsels te verstevigen en waar nodig de werking van de stelsels te verbeteren.

In 2021 zet het programma in op onderzoek in de werkvelden arbodiensten, machines, containers, en kraan- en heimachinisten. Stelselinterventies doet het programma in de werkvelden asbest, arbo kerndeskundigen, ongekeurde drukapparatuur en gasdeskundige tanktankschepen. Inspecties worden uitgevoerd in de werkvelden liften, duikarbeid en productveiligheid (CE-stelsel). Ten slotte worden productinspecties uitgevoerd op persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen (mondneusmaskers FFP) en enkele bewezen gevaarlijke machines (veevoederrobots, balenpersmachines en spinhoogwerkers). Daarbij wordt samengewerkt met de Douane en de NVWA.