Arbeidsuitbuiting

Met de verdergaande flexibilisering en globalisering en de toegenomen aandacht voor kwetsbare groepen, groeit de bewustwording en daarmee ook de detectiemogelijkheden van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van werkenden. Het programma streeft naar een betere bescherming van kwetsbare groepen tegen arbeidsuitbuiting. Het werkt hiervoor aan betere preventie, detectie, effectiever stoppen van arbeidsuitbuiting en betere begeleiding van slachtoffers. Sinds 2019 wordt vanuit de Inspectie meer capaciteit ingezet op de aanpak van arbeidsuitbuiting.

In 2021 zet het programma erop in dat arbeidsmigranten bij aankomst in Nederland beter over hun rechten worden geïnformeerd. Het programma werkt daarom samen met andere lidstaten en levert input voor het nog in te richten informatieknooppunt voor voorlichting. Het programma past een breed palet aan interventies toe om arbeidsuitbuiting te ontdekken, zoals financiële analyses en koppelen van informatie uit overheidsregistraties. Het programma onderzoekt daarbij vijftien meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) via actieve signalering op basis van bankgegevens.

Bij ernstige benadeling van werkenden en arbeidsuitbuiting past een harde aanpak van werkgevers. Daarbij hanteert het programma een integrale aanpak waarbij zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke instrumenten kunnen worden ingezet. Het doel hiervan is slachtoffers te beschermen en criminele werkgevers te stoppen. Het aantal intakes mensenhandel stijgt in 2021 met 20% ten opzichte van 2020. Waar nodig stelt het programma signalementen op waarin problemen worden geanalyseerd en voorstellen tot verbetering worden gedaan. Arbeidsuitbuiting is een veelkoppig monster. Daarom investeert het programma in onderzoek naar onder meer de relatie tussen de aard van het verblijfsrecht en slecht werkgeverschap en de samenhang tussen arbeid, vervoer en huisvesting.