Transport en logistiek

Het programma Transport & Logistiek werkt aan een eerlijke transport- en logistieksector zonder oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en zonder verdringing van werknemers door onderbetaling, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting en/of de inzet van schijnconstructies.

Ook besteedt het programma aandacht aan de risico’s op fysieke overbelasting (met name het excessief kracht zetten bij tillen, trekken en duwen en de veiligheid bij het laden en lossen). Ook zal in 2020 de blootstelling aan sectorspecifieke gevaarlijke stoffen (irriterende stoffen en dieselmotorenemissie) worden aangepakt.

Snelweg

In 2020 richt het programma zich op het tegengaan van onderbetaling en illegale tewerkstelling van verschillende groepen werknemers: internationale chauffeurs, arbeidskrachten in de pakket- en koerierssector en mensen werkzaam op de binnenvaart (riviercruises).

Om deze doelen te bereiken zet het programma in op het vergroten van de pakkans. Dat gebeurt door samen met diverse inspectiediensten nationaal (partners in het Transport Informatie Expertise Centrum) en internationaal op te treden. Daarnaast vinden herinspecties plaats bij eerdere overtreders.