Schoonmaak

De grootste risico’s in de schoonmaak zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden. De Inspectie signaleert een hoge werkdruk bij de werknemers en soms arbeidsuitbuiting. Bij gezond en veilig werk gaat het met name om dynamische overbelasting, blootstelling aan sectorspecifieke gevaarlijke stoffen en vormen van ongewenst gedrag - waaronder seksuele intimidatie.

Een medewerker staat naast de kar met schoonmaakartikelen

Bij de doelgroep schoonmaakbedrijven ligt de nadruk op het verminderen van overtredingen op het terrein van eerlijk werk. Binnen deze groep worden de startende bedrijven onderscheiden. Starters worden gewezen op wet- en regelgeving en waar zij nadere informatie kunnen krijgen. Malafide doorstarters worden afgeschrikt, met als doel dat ze definitief stoppen.

Het programma kijkt niet alleen naar schoonmaakbedrijven zelf, maar ook naar de opdrachtgevers van schoonmaakwerk en uitzendbureaus. Het programma wil dat opdrachtgevers zich bewust zijn van de reële kosten voor schoonmaakwerk en een eerlijke, gezonde en veilige schoonmaak mogelijk maken.

Er wordt een mix van preventieve en repressieve interventies toegepast. Preventieve interventies zijn bijvoorbeeld gesprek­ ken met de opdrachtgevers, onder de aandacht brengen van de checklist ‘Werken met schoonmaakbedrijven’ etcetera. Ook het maken van bredere afspraken en bereiken van meer werkne­mers is van belang. Waar mogelijk wordt een ketenaanpak gehanteerd. Daarbij gaat het om het inspecteren van schoon­ maakbedrijven die werkzaam zijn bij opdrachtgevers die  onder een keten vallen.

Vanuit afgeronde onderzoeken wil het programma, door middel van handhavingscommunicatie, een belangrijk signaal afgeven naar de totale populatie en – daar waar mogelijk - opdrachtgevers. Ook voert het programma in 2020 een verkenning uit naar de risico’s in de schoonmaak in de evenementensector.