Arbeidsdiscriminatie en Psychosociale Arbeidsbelasting

Het programma richt zich op het verminderen van de blootstelling van werknemers aan ongewenste omgangsvormen, werkdruk en agressie en geweld (PSA). Verder werkt het programma aan gelijke kansen voor werknemers en mensen die voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn (arbeids- en arbeidsmarktdiscriminatie). Met deze doelen draagt het programma bij aan een gezond werkklimaat.

Het programma streeft primair naar een verbeterde naleving door werkgevers van de Arbowet. Het besteedt aandacht aan de risico’s van PSA in de RI&E, het plan van aanpak en de voorlichting daarover door de werkgever aan werknemers.

Op meer operationeel niveau richt het programma zich tot werkgevers, arboprofessionals en sociale partners. Dit moet leiden tot een hoger percentage werkgevers dat PSA en discriminatie op de werkvloer volgens de stand van wetenschap en professionele dienstverlening aanpakt.

Het programma kent een levensloopbenadering. Nadat in 2019 aandacht is besteed aan jongeren en young professionals (hoog opgeleid en aan het begin van een carrière) op de arbeidsmarkt, richt het programma zich in 2020 vooral op ouders met jonge kinderen. Hieronder verstaan we mensen met een actieve kinderwens, zwangere vrouwen en hun partners en ouders met kinderen die op de basisschool zitten.

Een dame zit alleen aan de waterkant

Het programma inspecteert risicogericht bij werkgevers. Door brede communicatiecampagnes, bijdragen aan evenementen, een actieve branche- en stakeholderbenadering en de inzet van andere innovatieve interventies wordt het bewustzijn over de risico’s van PSA en arbeidsmarktdiscriminatie vergroot. Bovendien wordt hiermee een breder effect nagestreefd dan alleen met inspecties zou kunnen. Tot aan het moment dat de wettelijke basis voor handhaving gereed is, voert het programma verkennende inspecties uit bij werkgevers en intermediairs uit naar discriminatie in het werving- en selectieproces. Bovendien doet het programma onderzoek naar een effectieve handhavingsstrategie met behulp van geautomatiseerde systemen en algoritmen.