Metaal

De metaalsector kent een breed scala aan risico’s, zowel op het gebied van arbeidsomstandigheden (gezond en veilig werk) als op het gebied van arbeidsvoorwaarden (eerlijk werk). Om deze risico’s aan te pakken, heeft de Inspectie SZW een meerjarenaanpak voor de metaalsector ontwikkeld. Deze aanpak loopt van 2016 tot en met 2020. In totaal omvat de metaalsector 33.000 bedrijven met circa 465.000 werknemers.

Arbeidsrisico's

Het gaat om de volgende risico’s:

  • Machineveiligheid
  • Gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting
  • Geluid
  • Werkdruk
  • Oneerlijk werk en oneerlijke verdringing van werk

Speciaal voor de subsector metaalbewerking is een Risico-inventarisatie en -evaluatie voor metaalbewerking (RI&E) ontwikkeld.

Verbeterchecks om risico's te beheersen: 5xbeter

Om de risico’s te beheersen, zijn afspraken gemaakt met de sociale partners. Voor veel risico’s hebben zij verbeterchecks ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van 5xbeter.

5xbeter is het gezamenlijke project van de vijf cao-partijen in de metaalbewerking en metalektro: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Het doel van het project is het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in de bedrijven die onder de metaal-cao’s vallen. De twee belangrijkste manieren waarop 5xbeter dit doet, zijn:

  • de ontwikkeling van arbocatalogi (die 5xbeter 'verbeterchecks' noemt) voor de belangrijkste arborisico’s in de metaal;
  • het beschikbaar stellen van verbetercoaches, die bedrijven en werknemers adviseren en ondersteunen ten behoeve van een goede implementatie van de arbocatalogus in de bedrijven.

Alle producten en diensten van 5xbeter zijn kosteloos beschikbaar voor alle bedrijven die vallen onder de cao metaalbewerking en metalektro.

Let op: Verbetercheck Lasrook van 5xbeter niet meer actueel
Volgens de Inspectie SZW is de huidige Verbetercheck Lasrook van 5xbeter niet meer actueel. De Inspectie SZW zal daarom vanaf 1 juli 2019 de Verbetercheck Lasrook niet meer gebruiken als referentiekader bij inspecties. Volgens de Inspectie SZW geven de beschreven werkwijzen en maatregelen in de verbetercheck op dit moment onvoldoende invulling aan de wetgeving. 5xbeter is bezig met de actualisatie van de Verbetercheck Lasrook. In de tussentijd kunt u de huidige verbetercheck als hulpmiddel gebruiken, maar het kan zijn dat u een aanvullende beoordeling moet doen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerd arbo-adviesbureau, een arbodienst of 5xbeter.

Goede voorbeelden

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Check uw veiligheidskennis over werken in de metaal

Heeft u sinds kort nieuwe medewerkers of jongeren op een leerwerkcontract in dienst? Op healthymetal.nl kunnen zij hun veiligheidskennis over werken in de metaal checken.