Bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zijn bedrijven met grote risico’s. Dit zijn vooral bedrijven werkzaam in de sectoren Kunststof en Rubber.

Bedrijven met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen (hoogrisicobedrijven) vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of is er een Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (Arie) vereist. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze bedrijven specifieke inspectielijnen en -programma’s op het gebied van procesveiligheid, gevaarlijke stoffen, en hoogrisicobedrijven.

Samen met de sector Chemie, Petrochemie en Aardolie en Farmacie, zijn er in de sector Kunststof en Rubber ongeveer 6.500 bedrijven actief, met ongeveer 137.000 werknemers. De sectoren hebben diverse kenmerken, bijvoorbeeld hoogwaardige materiekennis- en procestechnologie, hooggeschoold personeel, vergaand geprotocolleerde procesgang en -sturing en veel interne systeemcontrole. Maar de sector bevat ook niet-willers en notoire overtreders en laat nog steeds een te laag niveau van arbozorg zien.

Arbeidsrisico's

De Inspectie onderkent vooral risico’s: 

  • blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • zware ongevallen
  • fysieke overbelasting
  • een ongezonde fysische werkomgeving
  • onveilige werkplekken

Controleer de veiligheid zelf

Het is belangrijk om te weten of uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. U kunt zelf controleren of u voldoende maatregelen neem en uw werknemers voldoende beschermt. Dat doet u met zelfinspectie.nl die Inspectie SZW heeft ontwikkeld. Met zelfinspectie bekijkt u uw bedrijf door de ogen van een inspecteur. Met de zelfinspectie gevaarlijke stoffen controleert u in 4 stappen controleert of het er in uw bedrijf gezond en veilig aan toegaat. De zelfinspectie helpt u bij het inventariseren en beoordelen van uw stoffen, het nemen van maatregelen, en het borgen van die maatregelen. Met de zelfinspectie Arbo op orde checkt u of uw hele arbobeleid op orde is.

Wat kunt u zelf doen?

Inspectie SZW schrijft voor aan welke gezondheids- en veiligheidseisen uw bedrijf moet voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van de regelgeving. Inspectie SZW verwacht dat werkgevers zelf met slimme oplossingen komen om hun werknemers te beschermen. Branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen bedrijven hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door handreikingen te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor een groot deel van de bedrijven in de sector. Ook werken veel branches samen met de Inspectie aan initiatieven voor veilig en gezond werken. Kijk voor goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen op Inspectiefocus Gevaarlijke Stoffen en voor het veilig werken met machines op veiligwerkenmetmachines.nl.

Inspectieresultaten

Bekijk inspectieresultaten onder de tab Publicaties bovenaan deze pagina.