Monitor verantwoord opdrachtgeverschap

Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uitvoerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zogenaamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan complexe bouwprojecten of aan uitbesteding in de thuiszorgsector. In 2015 riep toenmalig minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om verantwoord opdrachtgeverschap in een ketenaanpak te stimuleren. In 2016 is een monitoronderzoek uitgevoerd door TNO om de stand van zaken rondom verantwoord opdrachtgeverschap te onderzoeken en aanknopingspunten voor stimulering te bieden. De Directie Gezond en Veilig werken van het Ministerie SZW heeft sinds 2016 ook diverse stimuleringsactiviteiten ondernomen. Zij wil na twee jaar een actualisering van de stand van zaken van verantwoord opdrachtgeverschap in Nederland. Daarom is in het najaar van 2018 opnieuw de monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap uitgezet. Dit biedt de kans om mogelijke ontwikkelingen als gevolg van de stimuleringsmaatregelen en de economische groei in kaart brengen. Het betreft hier een omvangrijk onderzoek. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten op hoofdlijnen.