Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector - Inspectieresultaten 2017

De Inspectie SZW heeft in 2017 in totaal 271 inspecties uitgevoerd in de agrarische en groene sector. Bij 197 bedrijven zijn controles uitgevoerd, gericht op naleving van de Arbowet- en regelgeving. Bij 74 bedrijven stond de wetgeving in relatie tot arbeidsmarktfraude centraal. Het gaat daarbij om naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).