Tussen Wajong en werk

Een belangrijke beleidsdoelstelling op het gebied van werk en inkomen is te bevorderen dat iedereen naar vermogen werkt, zo veel als mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat ook jonge mensen met een arbeidshandicap (deels) in staat kunnen zijn om - met de nodige ondersteuning - te werken op de reguliere arbeidsmarkt. Begeleiding hierbij, zowel van werkgevers als potentiële werknemers, is vaak noodzakelijk. De inspectie wil antwoord geven op de vraag in hoeverre UWV, re-integratiebedrijven en SW- bedrijven er op het gebied van werkgeversgericht re-integreren van jonggehandicapten in slagen het potentieel aan vacatures dat geschikt is voor deze groep en er in slagen ze geschikt te maken voor die vacatures.