1. Home
 2.   Organisatie
 3.   Werkwijze
 4. Kerntaken en de wet

WerkwijzeKerntaken en de wet

De kerntaken van de Inspectie SZW zijn:

Toezicht houden

 • op naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ter bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude).
 • op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers).
 • op naleving van het Besluit risico's zware ongevallen en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking van de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen).
 • op de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • op de naleving van de Kernenergiewet ter bescherming van werknemers tegen stralingsrisico’s.
 • op de naleving van een aantal Warenwetbesluiten voor wat betreft de veiligheid van producten voor de professionele markt.
 • op de naleving van de Wet op de economische delicten.
 • op de naleving van cao's.

Opsporen

van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het gebied van de sociale zekerheid). Dit gebeurt onder aansturing van het Openbaar Ministerie.

Signaleren

van ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze melden aan belanghebbende partijen.