Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

In de Wet allocatie arbeid door intermediairs staan de regels voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van deze wet.

Regels in de Waadi

De regels in de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) gaan vooral over:

  • Registratieplicht voor uitleners (bijvoorbeeld het uitzend-, detacherings- of bemiddelingsbureau) van arbeidskrachten;
  • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor ter beschikking gestelde arbeidskrachten als de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in loondienst van de inlener;
  • Verbod om een tegenprestatie, bijvoorbeeld een vergoeding, te vragen van de ter beschikking gestelde arbeidskracht. En verbod om een dienstverband na uitleenperiode te belemmeren;
  • Verbod om een ter beschikking gestelde arbeidskracht ter vervanging te laten werken bij een staking.

Registratieplicht voor uitleners

Artikel 7a van de Waadi regelt dat iemand die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als uitlener geregistreerd moet staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is de registratieplicht Waadi. De registratieplicht geldt voor uitzendbureaus en alle andere bedrijven en personen die werknemers ter beschikking stellen. Een uitlener die niet of niet-juist geregistreerd staat in het handelsregister, krijgt een boete.

Let op: Personen of bedrijven die iemand inhuren via een uitlener (zogenaamde inleners), moeten zelf controleren of de uitlener geregistreerd staat. Inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u controleren of een uitlener is geregistreerd.  

Meer informatie over de boetes vindt u op de webpagina Boetebedragen bij overtreden Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).

Gelijke behandeling uitzendkracht

Een uitgeleende werknemer heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden, zoals loon en overige vergoedingen, als een werknemer die in dienst is van de inlener en een gelijke of gelijkwaardige functie heeft. U kunt een melding doen bij de Inspectie SZW als u vermoedt dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever. Een melding kan bijvoorbeeld worden gedaan door een werknemer of een vakbond.

De Inspectie kan na een melding een onderzoek starten. Na het onderzoek maakt de inspecteur een verslag op. Artikel 8 Waadi is in de wet niet beboetbaar gesteld, en dus kan de Inspectie SZW geen boete of andere sanctie opleggen als dit artikel wordt overtreden. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld door een rechtszaak te starten.   

Verbod op tegenprestatie en belemmering dienstverband

Het is verboden om aan arbeidskrachten die ter beschikking gesteld worden, zoals uitzendkrachten en gedetacheerden, geld of een andere tegenprestatie te vragen. Ook mag de uitlener niet belemmeren dat na afloop van de uitleenperiode de uitgeleende arbeidskracht in loondienst komt bij de inlener. U kunt een melding doen bij de Inspectie SZW als er wel een tegenprestatie van de arbeidskracht wordt gevraagd of een totstandkoming van een dienstverband wel wordt belemmerd.

De Inspectie kan na een melding een onderzoek starten. Na het onderzoek maakt de inspecteur een verslag op. Artikel 9 Waadi is in de wet niet beboetbaar gesteld, en dus kan de Inspectie SZW geen boete of andere sanctie opleggen als dit artikel wordt overtreden. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld door een rechtszaak te starten.   

Stakingsbreking of een ander arbeidsconflict

Werknemers hebben het recht te staken als zij een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever. De Waadi regelt dat bij een staking geen arbeidskrachten ter beschikking mogen worden gesteld ter vervanging van stakende werknemers, bijvoorbeeld arbeidskrachten die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Wanneer het vermoeden bestaat dat artikel 10 Waadi niet wordt nageleefd, dan kan melding worden gedaan bij de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW doet na een melding onderzoek. Na het onderzoek maakt de Inspectie een verslag op. Artikel 10 Waadi is in de wet niet beboetbaar gesteld, en dus kan de Inspectie SZW geen sanctie opleggen bij het niet naleven van dit artikel. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten. 

Melding maken

Wilt u melding maken van een mogelijke overtreding van de Waadi?  Bel dan de Inspectie SZW: 0800-5151 (ook als u anoniem een melding wilt doen).