Verbod op tegenprestatie en belemmering dienstverband

Volgens artikel 9 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het verboden om aan arbeidskrachten die ter beschikking gesteld worden, zoals uitzendkrachten en gedetacheerden, geld of een andere tegenprestatie te vragen. Ook mag de uitlener niet belemmeren dat na afloop van de uitleenperiode de uitgeleende arbeidskracht in loondienst komt bij de inlener (artikel 9a Waadi). U kunt een melding doen bij de Inspectie SZW als er wel een tegenprestatie van de arbeidskracht wordt gevraagd of een totstandkoming van een dienstverband wel wordt belemmerd.

Hoe verloopt een onderzoek?

De Inspectie kan na een melding een onderzoek starten. Inspecteurs van Inspectie SZW brengen dan 1 of meerdere bezoeken aan de werkplek en/of de plek waar de administratie wordt bewaard. Het kan zijn dat dit onaangekondigd gebeurt. De inspecteurs zullen zich eerst legitimeren en het doel van hun bezoek uitleggen. De inspecteurs kunnen aanwezige werknemers, uitzendkrachten, vertegenwoordigers van de onderneming, etc., vragen stellen en horen als getuigen. Bovendien kunnen ze inzage vragen in de administratie. Deze stukken kunnen worden meegenomen om te kopiëren. Verder kan de inspecteur vragen stellen aan andere bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek, zoals uitzendbureaus of opdrachtgevers.

De inspecteurs van Inspectie SZW voeren hun onderzoek uit op basis van de bevoegdheden die staan vermeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Betrokkenen zijn verplicht (art. 5:20 Awb) aan een onderzoek van Inspectie SZW mee te werken.

Verslag

Na het onderzoek maakt de inspecteur een verslag. Dit verslag bevat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Heeft de onderneming artikel 9 en/of artikel 9a van de Waadi niet nageleefd? Dan krijgt deze eerst de mogelijkheid om schriftelijk op het verslag te reageren. Daarna wordt het verslag aan belanghebbenden gestuurd, zoals de melder en de onderneming. Ook een werkgevers- of werknemersvereniging kan een belanghebbende zijn.

Artikel 9 en 9a Waadi zijn in de wet niet beboetbaar gesteld. Dit betekent dat Inspectie SZW geen boete of andere sanctie kan opleggen als dit artikel wordt overtreden. Het is aan de melder om vervolgstappen te zetten, bijvoorbeeld door een civiele rechtszaak te starten.

Melding maken

Wilt u melding maken van een mogelijke overtreding van de Waadi? Bel dan de Inspectie SZW: 0800-5151.