Sturing op resultaat

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) 2012 be-noemt samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s tussen UWV en gemeenten bij werkgeversdienstverlening als een centrale voorwaarde voor een effectief arbeids-marktbeleid.1 Gemeenten en UWV hebben als gezamenlijke opdracht om met één gezicht naar werkgevers op te treden. In de 35 arbeidsmarktregio’s moeten zij zor-gen voor één werkgeversservicepunt waar werkgevers terecht kunnen voor informa-tie en advies.2 Binnen de arbeidsmarktregio’s moeten zij gezamenlijk komen tot een onderling afgestemde, eenduidige en herkenbare benadering van, en dienstverle-ning aan, werkgevers in de arbeidsmarktregio’s. De Inspectie SZW noemt dit een gecoördineerde aanpak werkgeversdienstverlening.