Nieuwe en gewijzigde arbocatalogi worden door de Inspectie SZW getoetst. De overheid gaat ervan uit dat werkgevers- en werknemersorganisaties goed in staat zijn om samen een professionele arbocatalogus te realiseren. Daarom worden de arbocatalogi niet uitgebreid maar marginaal getoetst. Wel wordt getoetst of de realisatie goed is verlopen en of de catalogus adequaat is.

Toetsingscriteria

Kort samengevat worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd:

  • Is beschreven voor welk werkgebied (branche/sector/groep bedrijven) de arbocatalogus is bedoeld?
  • Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?
  • Is de catalogus beschikbaar voor en bekend bij alle werkgevers en werknemers in dit werkgebied?
  • Wordt bij navolging van de inhoud van de arbocatalogus aan de doelvoorschriften van de Arbowetgeving voldaan? Dit punt wordt met een zogeheten quickscan getoetst.
  • Is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet strijdig met de wet?

Arbocatalogus indienen voor toetsing

Wilt u een arbocatalogus laten toetsen, stuur deze dan naar:

Inspectie SZW
Toetsing Arbocatalogi
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

U dient de catalogus op papier en per post in. In de begeleidende brief moet u aandacht schenken aan:

  • Voor welk werkgebied (branche/sector/groep bedrijven) is de arbocatalogus bedoeld?
  • Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? Dit toont u aan door de brief door alle organisaties te laten tekenen. Dat mag ook een elektronische handtekening zijn.
  • Is de catalogus beschikbaar voor en bekend bij alle werkgevers en werknemers in dit werkgebied?

U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van alle stukken, ook de stukken waarnaar verwezen wordt in de arbocatalogus. Deze maken ook onderdeel uit van de arbocatalogus. De toetsing start pas als alle stukken zijn aangeleverd.

Na ontvangst van uw complete arbocatalogus sturen wij u een ontvangstbevestiging onder vermelding van de procedure die wordt gevolgd. Over het resultaat van de toetsing wordt u schriftelijk ingelicht.

Toetsing nieuwe arbocatalogus

Voor de toetsing van een nieuwe arbocatalogus vragen wij u duidelijk en specifiek aan te geven waarop de Inspectie SZW dient te toetsen.

Toetsing gewijzigde arbocatalogus

Een arbocatalogus is een dynamisch instrument en het kan zijn dat vanwege de actualiteit aanpassingen/wijzigingen aan de arbocatalogus moeten worden gedaan. Sommige aanpassingen kunnen zo verstrekkend zijn dat een bijgestelde versie van de catalogus opnieuw ter toetsing aan de Inspectie SZW moet worden voorgelegd. Het is aan u om die noodzaak te beoordelen en hier gevolg aan te geven. Om deze toetsing vlot te laten verlopen is het van belang om, bij het indienen van een gewijzigde arbocatalogus, de concrete aanpassingen/wijzigingen ten aanzien van (onderdelen van) de eerder getoetste versie duidelijk aan te geven.

Uitgangspunt voor toezicht en handhaving

Arbocatalogi die met positief resultaat door de Inspectie SZW zijn getoetst, vormen het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW.