Blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen komt op veel verschillende manieren voor. Bijvoorbeeld in de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Maar ook in allerlei andere sectoren en branches kan er sprake zijn van blootstelling, doordat werknemers producten gebruiken waarin kankerverwekkende stoffen zitten. Denk aan verf en lijm of de uitstoot van diesel. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Bescherm uw werknemers

Produceert of gebruikt u (producten met) kankerverwekkende stoffen in uw bedrijf? Dan lopen uw werknemers risico op gezondheidsklachten door blootstelling. U bent als werkgever verplicht uw werknemers te beschermen.

U mag alleen met kankerverwekkende stoffen werken, als er echt geen alternatief is. Is dat het geval, dan moet u zorgen voor optimale bescherming. Bijvoorbeeld door uw werknemers van de bron te scheiden, de werkruimte goed te ventileren en uw werknemers met persoonlijke beschermingsmiddelen te laten werken. U bent verplicht om te blijven zoeken naar betere maatregelen en naar alternatieven.

Let op! Jongeren onder de 18 jaar mogen helemaal niet worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

Is uw bedrijf veilig?

Het is belangrijk om te weten of uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. In de Risico-inventarisatie en – evaluatie moet u de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen beoordelen. Ook gelden er specifieke eisen voor de verwerking van kankerverwekkende stoffen. Kijk voor meer informatie op Arboportaal.

Om welke stoffen gaat het?

Het ministerie van SZW heeft een lijst opgesteld met kankerverwekkende stoffen en processen. Verder staat op de verpakking van producten of het gaat om gevaarlijke stoffen. Kankerverwekkende stoffen zijn aangegeven met de code R45 of R49. Mutagene stoffen herkent u aan de code R46.

Onlangs heeft de Europese Commissie voor 13 stoffen grenswaarden voor blootstelling herzien of ingevoerd.

Wat kunt u zelf doen?

Inspectie SZW schrijft voor aan welke gezondheids- en veiligheidseisen uw bedrijf moet voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van de regelgeving. Inspectie SZW verwacht dat werkgevers zelf met slimme oplossingen komen om hun werknemers te beschermen. Branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen bedrijven hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door handleidingen te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor een groot deel van de bedrijven in de sector. Ook werken veel branches samen met de Inspectie aan initiatieven voor veilig en gezond werken.

Strenge maatregelen

De Inspectie inspecteert intensief en effectief op blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen. Bij overtredingen zet Inspectie SZW handhavingsinstrumenten in, bijvoorbeeld boetes en stilleggen van de werkzaamheden.

Chroom 6

De inspectie werkt momenteel aan een checklist Chroom 6 waarin alle kennis en ervaring die de Inspectie SZW tot nu toe met betrekking tot Chroom 6 wordt gebundeld. Hierin wordt aangegeven welke processtappen en randvoorwaarden nodig zijn om invulling te geven aan maatregelen bij potentiele bloostelling van werknemers aan chroom 6.  De checklist wordt binnenkort via deze site gepubliceerd.
Zie ook: