Detachering vanuit de EU

Voor werkgevers uit EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werkgevers verplicht zijn bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. De Inspectie SZW controleert hierop.

Nederlandse arbeidswetten en cao-voorwaarden

De werkgever moet in ieder geval voldoen aan de Nederlandse arbeidswetten:

Als een buitenlandse werknemer aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan gelden bovendien de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Administratieve verplichtingen

De werkgevers uit EU-landen met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om documenten, zoals loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten en betalingsbewijzen in Nederland aanwezig te hebben op de werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben);
  • Inlichtingenverplichting: Alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert. Deze contactpersoon hoeft nog niet te worden gemeld.

In de loop van 2019 wordt ook een meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers van kracht.

Boetes en sancties

Als de WagwEU niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen aan de buitenlandse werkgever die hier in Nederland de werkzaamheden verricht.