Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zijn verplicht de risico’s van deze stoffen in kaart te brengen op basis van hun eigenschappen, gebruik en blootstelling. Dit is vastgelegd in REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen. Het is een Europese verordening, met als doel mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen.

Breng risico's van stoffen in kaart

REACH verplicht bedrijven om de risico’s van stoffen in kaart te brengen op basis van hun eigenschappen, gebruik en blootstelling. Bedrijven moeten vervolgens maatregelen nemen om mens en milieu te beschermen tegen deze risico’s. Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers de risico’s bekend maken bij werknemers, afnemers en consumenten, zodat zij weten hoe ze veilig kunnen omgaan met deze stoffen. Daarom moeten bedrijven veiligheidsinformatiebladen leveren aan professionele gebruikers van hun producten én zorgen voor veiligheids- en risico-informatie op de etiketten.

Welke stoffen vallen onder REACH?

Alle chemische stoffen vallen onder REACH. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals radioactieve stoffen en afvalstoffen. Niet alleen de chemische stoffen zelf vallen onder REACH, maar ook stoffen die zijn verwerkt in preparaten (mengsels van stoffen, zoals verf) of in producten (zoals weekmakers in plastics).

Welke bedrijven vallen onder REACH?

REACH geldt voor alle bedrijven die chemische stoffen of preparaten (mengsels van stoffen) produceren, in de Europese Unie importeren, distribueren of professioneel gebruiken. Professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld schildersbedrijven, de houtindustrie en producenten van producten als tonercartridges. Fabrikanten, importeurs, distributeurs en gebruikers hebben ieder een andere rol en andere verplichtingen volgens REACH.

Toezicht en handhaving REACH

De Inspectie SZW houdt, samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, toezicht op de naleving van REACH. Elke doelgroep heeft een inspectiedienst als aanspreekpunt:

Is uw bedrijf veilig?

Als professionele gebruiker van chemische stoffen is het belangrijk om te weten of uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. U kunt zelf de veiligheid in uw bedrijf controleren. Dat doet u met de zelfinspectie Gevaarlijke stoffen die Inspectie SZW heeft ontwikkeld. Met zelfinspectie bekijkt u uw bedrijf door de ogen van een inspecteur. In 4 stappen controleert of het er in uw bedrijf gezond en veilig aan toegaat. De zelfinspectie helpt u bij het inventariseren en beoordelen van uw stoffen, het nemen van maatregelen, en het borgen van die maatregelen.

Wat kunt u zelf doen?

Inspectie SZW schrijft voor aan welke gezondheids- en veiligheidseisen uw bedrijf moet voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van de regelgeving. Inspectie SZW verwacht dat werkgevers zelf met slimme oplossingen komen om hun werknemers te beschermen. Branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen bedrijven hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door handreikingen te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor een groot deel van de bedrijven in de sector. Ook werken veel branches samen met de Inspectie aan initiatieven voor veilig en gezond werken. Kijk voor goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen op Inspectiefocus Gevaarlijke stoffen.

Verzoek tot ontheffing vluchtige organische stoffen

Gebruik het ontheffingsformulier lijmen en verven in binnensituaties als u een verzoek tot ontheffing wilt indienen van de vervangingsplicht voor lijmen en verven in binnensituaties.