Cao-onderzoek

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden nageleefd. Cao-partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van cao’s. Wanneer zij vermoeden dat de cao ontdoken wordt, kunnen zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen.

Cao-partijen kunnen melding doen van niet-naleving van cao-bepalingen en verzoeken om een ondersteunend onderzoek door de Inspectie SZW. Deze mogelijkheid wordt geboden door artikel 10 van de Wet Avv (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten). De Inspectie voert dan een onafhankelijk onderzoek uit waaraan werkgevers verplicht moeten meewerken. De Inspectie kan hierbij een aantal bevoegdheden inzetten op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Rapport van bevindingen

Na het onderzoek maakt de Inspectie SZW een rapport van bevindingen. Dit rapport bevat de feiten en omstandigheden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Volgens de wet krijgt degene die het verzoek om onderzoek heeft gedaan, het rapport toegestuurd. Met dit rapport kan de verzoeker vervolgens een civiele procedure starten om naleving van de cao af te dwingen.