Informatie-uitwisseling rondom exgedetineerden met multiproblematiek

Deze nota beschrijft de bevindingen van een onderzoek naar informatie-uitwisseling ten behoeve van dienstverlening aan ex-gedetineerden met meervoudige problematiek. Dit onderzoek vormt samen met twee andere onderzoeken de basis voor de rapportage “Informatie-uitwisseling van het SUWI-stelsel met aanpalende stelsels”.