Beschut werk komt zeer moeizaam van de grond

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van beschut werk. De Inspectie SZW heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de inrichting van beschut werk. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal gemeenten dat beschut werk wil inzetten tussen augustus 2015 en april 2016 is terug gelopen van 81% naar 73% van de gemeenten. Dit betekent dat in meer dan een kwart van de gemeenten de voorziening beschut niet beschikbaar is. Gemeenten die het beleid hebben veranderd tussen 2015 en 2016 kiezen voor alternatieven voor beschut werk ten koste van het aanbieden van beschut werk.

Er zijn in 2015 nauwelijks beschut werkplekken gerealiseerd: 44. Dit is ver achter gebleven bij zowel het aantal plekken dat gemeenten voorgenomen hadden te ontwikkelen als het landelijk streefaantal van 1.600. In het eerste kwartaal van 2016 zijn er 71 beschut werkplekken bij gekomen: dit duidt wel op een versnelling, maar het totaal van 2015 en 2016 samen, 115 werkplekken, is nog ver verwijderd van het streefaantal van 3.200 eind 2016. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat dit jaar het streefgetal van 3.200 wordt gehaald.

Gemeenten geven aan veel meer alternatieve plekken te hebben gerealiseerd. Een groot deel van de alternatieven behelst arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of werkervaringsplaatsen zonder dienstbetrekking. Daarmee verschillen de alternatieven dus aanzienlijk van beschut werk in de zin van de Participatiewet.

Voor het achterblijven van de aantallen beschut werk komt uit het onderzoek naar voren dat gemeenten nog maar beperkt zijn toegekomen aan het implementeren van het beleid van beschut werk. Ook de beoordeling door UWV speelt volgens de gemeenten een rol. Niet alle aangemelde kandidaten ontvangen een positief advies van UWV. Eén op de drie door gemeenten aangedragen kandidaten voor beschut werk krijgt een negatief advies. Gemeenten geven daarnaast aan moeite te hebben geschikte kandidaten te vinden, die voldoen aan de voorwaarden beschut werk. Ook financiële overwegingen spelen een rol om minder plekken te realiseren.

Gemeenten zien beschut werk als een onaantrekkelijke voorziening vanwege de financiële risico’s aan het structurele karakter van beschut werk richting de toekomst. Daarmee legt beschut werk volgens de gemeenten een groot beslag op het beschikbare budget voor re-integratieondersteuning. Het niet meetellen van beschut werk voor de banenafspraak wordt ook als reden aangegeven. Gemeenten geven aan dat er alternatieven zijn die zij aantrekkelijker vinden, waarbij dagbesteding en vrijwilligerswerk (zonder dienstbetrekking) het meest worden genoemd.