Vervolgonderzoek Beschut werk

Dit onderzoek is een vervolg op het eerdere onderzoek naar de invulling door ge-meenten van beschut werk dat in het najaar 2015 op verzoek van de staatssecre-taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) door de Inspectie SZW is uit-gevoerd.