Moet bij de vervanging van tegels in een bestaand gebouw een asbestinventarisatie worden gedaan? En geldt dit ongeacht het aantal tegels?

Ja, dat moet, als het een gebouw betreft dat voor 1994 is gebouwd. Het onderzoek richt zich in dat geval op de tegellijm, die in bepaalde gevallen asbesthoudend is. De hoeveelheid tegels maakt in dat geval niet uit.

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers altijd moeten bepalen of hun werknemers risico lopen en dat gevaarlijke stoffen moeten worden geïnventariseerd. Als het gaat om het verbouwen van een gebouw, dan moet voor aanvang van de werkzaamheden worden geïnventariseerd of er asbest aanwezig is. Dit gebeurt door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en wordt vastgelegd in een asbestinventarisatierapport (Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5, 4.2, 4.54a 1e lid). In het geval van de tegels zal de DIA (Deskundig Asbestinventariseerder) van het asbestinventarisatiebedrijf op grond van deskresearch, historisch onderzoek en zijn eigen waarnemingen bepalen of de gebruikte lijm asbestverdacht is. Wanneer de tegels na 1994 al eens vervangen zijn en als dit aangetoond kan worden, dan zal de DIA de tegellijm als niet verdacht aanmerken en dit als zodanig in het asbestinventarisatierapport opnemen.