Arbeidstijdenwet door Nationale Politie nog onvoldoende nageleefd

Vorig jaar werden de Arbeidstijdenwet en de Arbowet door negen eenheden van de Nationale Politie onvoldoende nageleefd. Uit een onlangs gehouden controle bij acht van deze eenheden blijkt dat maar bij twee eenheden de overtredingen zijn opgeheven. De Inspectie SZW, die het onderzoek uitvoerde, vindt dat de Nationale Politie meer moet sturen om de overtredingen op te heffen.

De vorige inspectie vond plaats in 2013 en 2014, de laatste inspectie vond plaats eind vorig en begin dit jaar. Tijdens de eerste inspectie constateerde de Inspectie SZW dat de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer nog beter geborgd moest worden. De Inspectie constateert nu dat hier goede stappen in gezet zijn. De meeste overtredingen die bij de eerste inspectie geconstateerd zijn, zijn ondertussen opgelost, maar de trainingen vragen nog wel extra aandacht.

De Arbeidstijdenwet wordt echter bij vijf eenheden nog steeds onvoldoende nageleefd. De Inspectie SZW maakte voor 126 overtredingen van de Arbeidstijdenwet een boeterapport op. De herinspecties beperkten zich tot een steekproef van een aantal werknemers per eenheid. Het aantal overtredingen in de eenheden is in werkelijkheid nog vele malen hoger.

De politiemedewerkers werken over het algemeen nog altijd te lang en nemen te weinig rust tussen de diensten. Volgens de Inspectie SZW zijn de overtredingen nog steeds structureel. Bij de planning van de inzet van de politiemedewerkers houdt men bijvoorbeeld nog te weinig rekening met de arbeids- en rusttijden.

Justitiële inrichtingen

De controle betrof ook zes penitentiaire inrichtingen en één detentiecentrum. De Dienst Justitiële Inrichtingen had naar aanleiding van de inspectie in 2013 en 2014 toegezegd maatregelen te nemen. De Inspectie SZW constateert nu dat deze toezegging is nagekomen en dat de eerder geconstateerde overtredingen nagenoeg allemaal zijn opgelost. Bij twee inrichtingen zijn nog wel overtredingen geconstateerd, maar de Inspectie verwacht dat door het ingezette beleid van DJI deze overtredingen ook worden opgelost.