Suwidienstverlening en de governance SVB

Aanleiding voor het voorliggende onderzoek zijn de bevindingen in het verantwoor-dingsgerichte onderzoek 2014 en het jaarverslag 2014 van de Inspectie SZW, het feit dat SVB in haar jaarverslag 2014 aangeeft dat de organisatie onder druk staat en het feit dat SVB naast de Suwidienstverlening steeds meer andere taken uitvoert. Verder is in 2014 de ontwikkeling van het multiregelingensysteem (MRS) stopgezet. Deze ontwikkelingen bij SVB gaven de Inspectie SZW aanleiding om aanvullend op haar jaarplan een onderzoek uit te voeren naar de continuïteit en kwaliteit van de Suwidienstverlening en de governance SVB op de Suwidienstverlening.