Zowel inhuren/inlenen als uitzenden of bemiddelen van personeel is gebonden aan regels uit de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)

Regels voor het inhuren en uitlenen van personeel

De regels in de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) gaan vooral over:

  • loon en overige vergoedingen die aan de arbeidskracht moeten worden betaald;
  • verbod om een tegenprestatie, bijvoorbeeld een vergoeding, te bedingen van de ter beschikking gestelde arbeidskracht;
  • verbod om een arbeidskracht ter beschikking te stellen bij een arbeidsconflict, zoals een staking.   

Uitzenden of bemiddelen van personeel

Een intermediair kan zowel personeel uitzenden als optreden als bemiddelaar tussen een werkgever en een werknemer:

  • Bij arbeidsbemiddeling brengt een intermediair een werkgever en een arbeidskracht met elkaar in contact, met als uiteindelijk doel een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de arbeidskracht.
  • Het ter beschikking stellen/uitzenden van arbeidskrachten betekent dat zij door een intermediair ‘tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld aan een werkgever om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder dat hiervoor een arbeidsovereenkomst wordt gesloten’ tussen de arbeidskracht en de feitelijke werkgever. De wet noemt een aantal specifieke situaties waarin het ter beschikking stellen van arbeidskrachten niet onder deze wet valt. Bijvoorbeeld als de arbeidskrachten bij wijze van hulp, dus zonder winstoogmerk, ter beschikking worden gesteld.

Buitenlands personeel inhuren of uitlenen

Iemand die buitenlands personeel inhuurt of uitleent, is werkgever in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en moet ook aan de regels van de Wav voldoen. Meer hierover leest u op de pagina Inhuur van buitenlands personeel.

Sancties bij overtreden Waadi

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Waadi. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten hierover, die bij de Inspectie SZW worden gemeld. De Inspectie SZW kan een boete of een andere sanctie opleggen.

Stakingsbreking

Werknemers hebben het recht te staken als zij een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever. Artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) regelt dat bij een staking geen arbeidskrachten ter beschikking mogen worden gesteld ter vervanging van stakende werknemers. Bijvoorbeeld arbeidskrachten die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Wanneer het vermoeden bestaat dat artikel 10 Waadi niet wordt nageleefd kan een melding worden gedaan bij de Inspectie SZW.  De Inspectie SZW doet vervolgens onderzoek. Als uit onderzoek is gebleken dat artikel 10 Waadi niet is nageleefd maakt de Inspectie een verslag. Met dit verslag kan de melder een civielrechtelijke procedure starten tegen de werkgever die de arbeidskrachten ter beschikking heeft gesteld.

Klacht (anoniem) melden

Wilt u een klacht indienen of melding maken van een wantoestand? Dat kan via deze website. U kunt ook een melding maken als u een vermoeden heeft.