Inspectie SZW richt zich op verminderen blootstelling gevaarlijke stoffen

Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie, die producten voorzien van een beschermende laag, werken met stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals Chroom VI. Deze stof wordt gebruikt als hulpstof bij bijvoorbeeld chromateringprocessen. Chroom VI kan ook vrijkomen bij andere processen, zoals bij lassen of schuren van chroomhoudende metalen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers voldoende doen om blootstelling aan Chroom VI te voorkomen.

Road to zero

Inspectie SZW richt zich op het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er wordt prioriteit gegeven aan kankerverwekkende stoffen die een grote impact hebben. Chroom VI is een stof die grote gezondheidsschade kan toebrengen. Het motto hierbij luidt ‘road to zero’: zorgen dat de blootstelling aan deze stof zo laag is dat er geen gezondheidseffecten optreden.  Bedrijven die met Chroom VI werken moeten alternatieve processen kiezen of maatregelen nemen om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Inspecteurs controleren of bedrijven aan deze verplichting voldoen. Hierbij wordt niet alleen naar Chroom VI gekeken, maar ook naar de overige  risicovollestoffen die binnen de bedrijven toegepast worden of vrijkomen.

Voorbereiden op een inspectie

In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Onderstaande informatie kan daarbij behulpzaam zijn:

 • Met de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen kunnen werkgevers zien welke verplichtingen uit de Arbowet van toepassing zijn voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zij beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen:
  • Inventariseren: zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd?
  • Beoordelen: zijn alle risico’s van gevaarlijke stoffen beoordeeld?
  • Maatregelen: zijn de juiste maatregelen genomen?
  • Borging: blijft alles goed gaan?
 • De Stoffencheck geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen. De app is verkrijgbaar in de App store en Google Play Store. Zoek op Stoffencheck. 
 • De VIB-check geeft inzicht in of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen.
 • Meer informatie over werken met gevaarlijke stoffen: inspectieszw.nl/onderwerpen/themas/gevaarlijke-stoffen-en-straling

Ook de brancheorganisatie ION beschikt over informatie over werken met gevaarlijke stoffen in de branche.

Chroom6