Gevaarlijke stoffen komen op veel manieren voor. Bijvoorbeeld in de chemische industrie waar gevaarlijke stoffen geproduceerd worden. Maar ook in andere sectoren, doordat werknemers producten gebruiken waarin gevaarlijke stoffen zitten (verf, lijm, inkt, schoonmaakmiddelen) of het werkproces gevaarlijke stoffen veroorzaakt (dieselmotoremissie, lasrook, kwartsstof). Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Omdat er nog weinig bekend is over de risico’s van nanodeeltjes, worden deze ook als gevaarlijke stof behandeld.

Bescherm uw werknemers

Produceert of gebruikt u (producten met) gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Dan lopen uw werknemers risico op gezondheidsklachten door blootstelling. U bent als werkgever verplicht uw werknemers te beschermen.

Controleer de veiligheid zelf

Het is belangrijk om te weten of uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. U kunt zelf de veiligheid in uw bedrijf controleren. Dat doet u met de zelfinspectie Gevaarlijke stoffen die Inspectie SZW heeft ontwikkeld. Met zelfinspectie bekijkt u uw bedrijf door de ogen van een inspecteur. In 4 stappen controleert of het er in uw bedrijf gezond en veilig aan toegaat. De zelfinspectie helpt u bij het inventariseren en beoordelen van uw stoffen, het nemen van maatregelen, en het borgen van die maatregelen.

Wat moet u zelf doen?

Inspectie SZW schrijft voor aan welke gezondheids- en veiligheidseisen uw bedrijf moet voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van de regelgeving. Inspectie SZW verwacht dat werkgevers zelf met slimme oplossingen komen om hun werknemers te beschermen. Branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen bedrijven hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door handreikingen te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor een groot deel van de bedrijven in de sector. Ook werken veel branches samen met de Inspectie aan initiatieven voor veilig en gezond werken. Kijk voor goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen op Inspectiefocus Gevaarlijke Stoffen.

Strenge maatregelen

De Inspectie inspecteert intensief en effectief op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij overtredingen zet Inspectie SZW handhavingsinstrumenten in, bijvoorbeeld boetes en stilleggen van de werkzaamheden.

Voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (hoogrisicobedrijven), gelden aparte regels:

  • het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
  • de regeling Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (Arie).

Lees meer over regels voor Brzo- en Arie-bedrijven.

Europese regelgeving voor chemische stoffen

Voor chemische stoffen gelden ook Europese verplichtingen met als doel mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van blootstelling:

  • Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH)
  • Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking (CLP) van chemische stoffen.

De Inspectie SZW houdt, samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, toezicht op de naleving van REACH. Lees meer over REACH en CPL.