Gelden de Nederlandse arbeidswetten ook voor buitenlandse werknemers?

Het maakt niet uit of een werkgever Nederlandse of buitenlandse werknemers in dienst heeft. Hij moet zich houden aan de Arbowet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Arbeidstijdenwet.