Nieuw Besluit risico zware ongevallen

Op 8 juli wordt het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht. Het besluit is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo2015 wordt naar verwachting in september vastgesteld.

Brzo

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), omdat zij met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Deze bedrijven moeten specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen te beperken. Want als er bij deze bedrijven iets mis gaat, kunnen de gevolgen voor werknemers, omgeving en milieu enorm zijn.

Wijziging

Het Brzo2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

In het nieuwe besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen moeten de bedrijven voor 1 juni 2016 nagaan of deze wijzigingen gevolgen hebben voor de indeling. Wijzigingen moeten zij melden bij het bevoegd gezag. Door de nieuwe indeling kunnen bedrijven die tot dusver geen verplichtingen hadden, nu wel onder het Brzo2015 vallen en vice versa. Ook deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 1 juni 2016 te melden als nieuw Brzo-bedrijf bij het bevoegd gezag.

Uitvoering Brzo 2015

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Vanwege het risico door de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden deze bedrijven ook met regelmaat geïnspecteerd op naleving van de wet. Het Brzo-inspectieteam bestaat uit inspecteurs van de volgende organisaties:

  • In opdracht van gemeenten of provincies controleren Omgevingsdiensten (OD’s) op milieuaspecten en externe veiligheid
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inspecteert vanuit het oogpunt van de werknemersveiligheid.
  • De veiligheidsregio controleert op brandveiligheid en rampenbestrijding.

Zij opereren gezamenlijk als één inspectieteam, ieder vanuit eigen expertise en eigen aandachtsgebieden. Rijkswaterstaat of een waterschap is als adviseur bij een inspectie betrokken als er risico’s bestaan op een onvoorziene lozing op het oppervlaktewater of een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voorlichting

Informatie over het besluit is te vinden op de websites van InfoMil en op de website van Brzo+. In het najaar is er een voorlichtingsbijeenkomst over Brzo 2015 voor bedrijven en er zijn bijeenkomsten voor de overheden in de zes Brzo-regio’s.