Bouwwerk aanmelden

Opdrachtgevers zijn in onderstaande gevallen verplicht een voorgenomen bouwwerk vooraf digitaal aan de Inspectie SZW te melden. Het bouwwerk mag ook namens de opdrachtgever door de hoofdaannemer gemeld worden.

Meldingsplichtig bouwwerk

U hebt deze meldingsplicht als:

  • de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
  • met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.*

*) Van 500 mensdagen is sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of andere combinaties waarbij de som van het aantal werknemers per dag van alle dagen waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt.

Voorwaarden voor bouwwerk melden

  • Het digitale formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden.
  • Een afdruk van het formulier moet u zichtbaar ophangen op de bouwplaats.
  • Als er in de vermelde gegevens veranderingen optreden, moet u de kennisgeving aanpassen en doorgeven aan de Inspectie SZW.

Meld een bouwwerk online

In het meldformulier moet u verschillende zaken uploaden. Zorg daarom eerst voor:

  • een planning;
  • een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan);
  • een beschrijving van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes;
  • een autorisatie voor het meldformulier. Nog geen autorisatie? Ga dan naar het formulier autorisatie aanvragen.

Ga vervolgens naar het online meldformulier bouwwerk aanmelden.