Gezond werk

Gezond werken gaat over het voorkomen van risico's zoals lichamelijke of geestelijke overbelasting of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hieronder een aantal aansprekende voorbeelden uit het jaarverslag.

Chronische blootstelling aan formaldehyde

In verband met een klacht van een werkneemster wordt bij een middelgroot productiebedrijf in Emmen een inspectie uitgevoerd naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit meetrapporten blijkt dat werknemers al jarenlang worden blootgesteld aan hoge concentraties kankerverwekkend formaldehyde. Het bedrijf heeft geen technische maatregelen getroffen tegen blootstelling. Ook zijn er geen doeltreffende persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Begin november 2019 vindt de eerste rechtszitting plaats. De definitieve zitting zal naar verwachting in september 2020 plaatsvinden (Pagina 32).

Waarschuwing preventieve stillegging asbestsaneerder

Eind 2018 wordt geconstateerd dat een asbestverwijderingsbedrijf de concentratie van asbestvezels in de lucht niet zo laag mogelijk onder de grenswaarden houdt. Door een inspecteur wordt waargenomen dat asbesthoudende platen breken en van het dak worden afgegooid. Hiervoor wordt begin 2019 een boete opgelegd. Omdat het bedrijf in 2013 en 2017 dezelfde fout heeft gemaakt was eerder al een waarschuwing preventieve stillegging gegeven die vijf jaar geldig blijft. De nieuwe overtreding leidt nu tot stillegging. Het bedrijf gaat in beroep maar dit wordt afgewezen door de rechter. De stillegging blijft van kracht (Pagina 46).

Onveilig gebruik van bestrijdingsmiddelen

Een kweker van hortensia’s en potchrysanten gaat achteloos om met bestrijdingsmiddelen. Het personeel werkt onvoldoende beschermd in de kassen waarin met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Het bedrijf heeft niet in kaart gebracht in welke mate medewerkers worden blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen. In het verlengde daarvan beschikken werknemers niet over de benodigde beschermingsmiddelen zoals een spuitpak, bril, handschoenen en veiligheidsschoenen. De oogdouche staat verkeerd opgesteld, bestrijdingsmiddelen worden verkeerd bewaard en veiligheidsinformatiebladen ontbreken. De Inspectie SZW eist dat het bedrijf orde op zaken stelt en houdt hier toezicht op (Pagina 55).

E-magazine Werken met gevaarlijke stoffen

Met het nieuwe e-magazine ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ wil de Inspectie werkgevers inspireren en stimuleren om werknemers te beschermen wanneer zij met gevaarlijke stoffen werken. De inhoudelijke artikelen en praktische handreikingen laten zien hoe veiliger gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen. De eerste editie, die in 2019 verschijnt, besteedt onder andere aandacht aan hoe ‘ageing’ (veroudering) te voorkomen bij Brzo-bedrijven, hoe baggeraars omgaan met ioniserende straling, het vervangen van kankerverwekkende stoffen en de rol van ondernemingsraden bij gevaarlijke stoffen (Pagina 84).

Collectieve aanpak om fysieke belasting in champignons te verminderen

Het plukken van champignons zorgt voor fysieke overbelasting. Dit is een bekend feit en dit is meerdere keren onderzocht. Het automatiseren van het plukwerk vergt een grote kosteninvestering, die bedrijven door de hoge concurrentiedruk niet zomaar doen. Naar aanleiding van eerdere arbo inspecties heeft de Inspectie SZW intensief overleg gevoerd met de vakgroep Paddenstoelen ZLTO. Via het bevriezen van de kennisgevingseis is de sector de ruimte geboden om tot een collectieve aanpak te komen. Onder druk van verdere handhaving en gesprekken heeft de Inspectie SZW een branchecatalogus geëist waarin in ieder geval een oplossing is opgenomen voor de fysieke belasting die het plukken met zich meebrengt. Verder is het traject van een cao opgestart voor deze sector, wat jarenlang niet aan de orde was (Pagina 54).

Gezond werk
Gezond werken gaat over het voorkomen van lichamelijke overbelasting, blootstelling aan lawaai, straling en kankerverwekkende stoffen. Maar het gaat ook over het voorkomen van werkstress, die kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld.