Bestaanszekerheid

Voor wie in ons land tijdelijk of langdurig geen werk (meer) heeft, is bestaanszekerheid geregeld via de sociale zekerheidswetten. Hieronder een aantal aansprekende voorbeelden uit het jaarverslag. Onderstaande voorbeelden staan op pagina 98 van het jaarverslag.

Goed benutten resultaten onderzoek statushouders

Twee onderzoeken over statushouders dragen bij aan het beleidsstandpunt (vastgelegd in een Kamerbrief) dat voor statushouders een verplichte termijn van zes maanden nodig is, waarin zij worden ontzorgd met begeleiding. Ook andere conclusies uit de onderzoeken - over maatwerk, termijnen en toepassen van instrumenten uit de Participatiewet worden overgenomen in de Kamerbrief over de nieuwe inburgeringswet. De twee onderzoeken leiden tot uitnodigingen om presentaties/workshops te houden, onder meer op het Divosa Congres ‘Samen inburgeren’. Ook verzorgt de Inspectie samen met Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) twee workshops over financiële zelfredzaamheid van statushouders op de Praktijkdagen van de Programmaraad. Zie pagina 98.

Onderzoek Schuld opgelost! Financieel zelfredzaam?

Effectieve schuldhulpverlening is een cruciaal instrument om de gevolgen van problematische schulden voor bestaanszekerheid en participatie te beperken en structurele armoede te voorkomen. In vervolg op onderzoek naar vroegsignalering en toegankelijkheid heeft de Inspectie in 2019 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In het bijzonder is gekeken naar het perspectief van degenen die schuldhulp krijgen en dat van hun directe hulpverleners. Gebleken is dat bij de meeste mensen die hulp krijgen de focus voornamelijk ligt op het regelen van de schulden, en dat de onderliggende problematiek bij de schuldenaar nog te weinig aandacht krijgt van hun directe hulpverleners. Hierdoor is er een flinke kans op herhaling. Gemeenten bekijken hoe zij beter met ketenpartners kunnen samenwerken om ook de onderliggende problemen aan te pakken. Zie pagina 98.

Klantonderzoek monitor Participatiewet

De Inspectie heeft eind 2019 voor de derde maal een brede klantmonitor uitgevoerd onder mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Hiermee is de ervaring en waardering van klanten met de dienstverlening van gemeenten in kaart gebracht. Dit monitoronderzoek vormde - samen met de ervaringsonderzoeken onder werkgevers en gemeenten - een belangrijke bijdrage voor de door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgevoerde evaluatie van de Participatiewet. Een evaluatie die eind 2019 aan de Kamer is aangeboden en aanleiding is voor veel discussie over de Participatiewet. Zie pagina 98.

Toezicht sociaal domein (TSD)

Binnen het TSD werken de Inspectie SZW samen met drie andere landelijke inspecties (Inspecties van het Onderwijs, Gezondheid en Jeugd en Justitie en Veiligheid). Doel van de samenwerking is het bijdragen aan een goede integrale uitvoering van de decentrale taken binnen het hele sociale domein. In dat verband zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en producten gemaakt over - en bestemd voor - de uitvoering en/of stelselverantwoordelijkheden. Een van die onderwerpen was de uitstroom van jongvolwassenen uit het voorgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleidingen, die niet participeren in de maatschappij: ‘Participatie zonder startkwalificatie’ . Zie pagina 98.

Bestaanszekerheid
Voor wie in ons land tijdelijk of langdurig geen werk (meer) heeft is bestaanszekerheid geborgd via de sociale zekerheidswetten (bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, bijstand en AOW).  Deze worden in Nederland uitgevoerd door de SVB, het UWV en de gemeenten. De Inspectie SZW houdt toezicht op hoe deze instanties invulling geven aan hun taken en wat daarvan de resultaten zijn. Daarbij wordt gekeken naar de resultaten van de gezamenlijke uitvoerders: het stelsel van werk en inkomen.