Gezond werken

Gezond werken gaat over het voorkomen van risico's zoals lichamelijke of geestelijke overbelasting of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hieronder een aantal aansprekende voorbeelden uit het jaarverslag.

Gevaarlijke stoffen

CMR-bedrijven

In 2018 werd een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop 80 complexe bedrijven werken met CMR-stoffen. Het gaat daarbij om stoffen die kanker kunnen veroorzaken (carcinogeen), onze genen kunnen beschadigen (mutagene stoffen) en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch). Uit een eerste scan van de nulmeting blijkt dat vrijwel alle bezochte bedrijven weliswaar maatregelen hebben genomen, maar dat er nog veel winst te boeken valt in de beheersing van risico’s. In de meeste geïnspecteerde bedrijven is een vervolgtraject aan de orde. In meer dan 80% van de bedrijven is namelijk 1 of meerdere overtredingen geconstateerd die opvolging verdienen. In 2019 wordt opnieuw een meting uitgevoerd (pag. 55).

Metaalsector

Meer dan 20 bedrijven in de metaalsector die zich bezighouden met oppervlaktebehandeling zijn geïnspecteerd volgens het vierstappenplan blootstelling. In deze doelgroep wordt chroom-6 als hulpstof gebruikt bij bijvoorbeeld chromateringprocessen. Chroom-6 kan ook vrijkomen bij andere processen, zoals bij lassen of schuren van chroomhoudende metalen. Bij de initiële inspecties in 2018 heeft 87% van de geïnspecteerde bedrijven de eerste stappen (1 en 2) nog niet voldoende op orde. In 2019 worden deze inspecties vervolgd totdat alle geïnspecteerde bedrijven aan alle stappen voldoen (pag. 55).

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Bij herinspecties kon een flinke toename van de wet- en regelgeving worden vastgesteld. Bijna 95% van de organisaties heeft de tekortkomingen in het PSA-beleid binnen de gestelde termijnen rechtgezet. Daarnaast hebben geïnspecteerde organisaties zonder handhaafbare tekortkomingen hun aanpak op het gebied van PSA-preventie aangescherpt (pag. 64).

Agrarisch en groen: subsector Varkenshouderij 

In de varkenshouderij zijn in de tweede helft van 2018 bij 85% van de geïnspecteerde bedrijven tekortkomingen geconstateerd. Blootstelling aan organisch stof, een veroorzaker van longziekten, is een groot probleem. Ook had circa de helft van de bedrijven een onvolledige of verouderde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Bij een aantal ontbrak deze zelfs helemaal. Met inspecties en communicatieactiviteiten zijn in nauwe samenwerking met betrokken sectorpartijen de nodige initiatieven ondernomen. Zo zijn alle varkenshouders voorafgaand aan de inspecties aangeschreven, is er in vakbladen gepubliceerd en er verscheen een online magazine Varkenshouderij van de Inspectie over veilig en gezond werken. Het magazine is ook in gedrukte vorm verspreid onder alle varkenshouders en er is aandacht aan gegeven door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), kennisinstituut Stigas en de vakbonden FNV en CNV (pag. 39).

Campagne fysieke belasting

In het verleden zijn er op het gebied van fysieke belasting verschillende inspectieprojecten uitgevoerd bij ziekenhuis-, verpleeg- en verzorghuizen. Daaruit bleek dat de blootstelling aan fysieke belasting per medewerker toeneemt. Het doel van een campagne eind 2018, is dat fysieke belasting weer op de agenda van deze instellingen komt. De campagne ondersteunde de inspecties bij deze instellingen met het oog op een hoger niveau van naleving op het thema fysieke belasting. De doelgroep omvatte 130.000 LinkedIn-leden die werkzaam zijn bij 200-300 instellingen in de intensieve zorg (zoals preventiemedewerkers en arbodeskundigen). Met een bereik van 101.900 heeft een groot deel van de doelgroep de boodschap gezien (pag. 45)

Campagne arbeidsmarktdiscriminatie 

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De Inspectie gaat hierop inspecteren en toezien. Begin november tot eind december is hiervoor aandacht gevraagd via sociale media. In de campagne zijn 4 typen discriminatie uitgelicht: algemene discriminatie, leeftijdsdiscriminatie, zwangerschapsdiscriminatie en seksediscriminatie. Met een bereik van 288.253 leden is de doelgroep in zijn geheel bereikt. Velen hebben de advertentie tenminste 1 keer gezien, een deel van de doelgroep waarschijnlijk zelfs twee keer. In het verkeer naar de zelfinspectietool is een stijging te zien van het aantal bezoeken in de campagneperiode. De zelfinspectietool arbeidsdiscriminatie is 55.000 keer bezocht (waarvan 13.300 nieuwe bezoekers die nog niet eerder de tool hadden gezien) (pag. 61). 

Discriminatie op de werkvloer

In 2018 heeft de Kamer tijdelijk extra middelen voor communicatie beschikbaar gesteld. Daarmee is via social media aandacht gevraagd voor discriminatie op de werkvloer met de campagne ‘de blinde vlek’. Met deze campagne worden werkgevers gestimuleerd om, via verwijzing naar de zelfinspectietool ‘Werkdruk en ongewenst gedrag’, een zelfinspectie te doen op het thema zwangerschaps-, leeftijd- of seksediscriminatie. Met deze tool kunnen werkgevers controleren of zij de juiste maatregelen tegen ongewenst gedrag nemen. De campagne heeft meer dan 280.000 views gehad op LinkedIn en Facebook samen. Op Twitter zijn er zo’n 1.000.000 views geweest. De uitingen verwijzen naar de zelfinspectietool “Werkdruk en ongewenst gedrag” (pag. 62). 

U vindt deze en andere voorbeelden in het jaarverslag Inspectie SZW 2018. (PDF, 3.8 MB)

Gezond werken
Gezond werken gaat over het voorkomen van lichamelijke overbelasting, blootstelling aan lawaai, straling en kankerverwekkende stoffen. Maar het gaat ook over het voorkomen van werkstress, die kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld.