Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

Het programma richt zich op de aanpak van schijnconstructies, bijvoorbeeld binnen de platformeconomie en bij schijnzelfstandigheid. Verder onderzoekt het programma cao-nalevingsverzoeken en Waadi-meldingen van sociale partners en richt het zich op het tegengaan van migratiefraude.

Om schijnconstructies te kunnen aanpakken, identificeert het programma situaties waarbij de werkelijke arbeidsrelatie afwijkt van de situatie die wordt voorgespiegeld. Het programma onderzoekt onwenselijke constructies en zoekt naar manieren om deze direct aan te pakken. Als onwenselijke constructies op grond van de huidige wet- en regelgeving zijn toegestaan, wordt dat vanuit het programma aan de orde gesteld.

Het programma ondersteunt sociale partners bij hun toezicht op de naleving van de cao, om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en daarmee het gelijke speelveld voor werkgevers in Nederland te borgen. Samen met de IND gaat het programma migratiefraude, concurrentievervalsing en verdringing van legaal arbeidsaanbod tegen. Rondom schijnzelfstandigheid wordt een casustafel met de Belastingdienst ingericht om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen. Ten aanzien van de platformeconomie worden eventuele misstanden en bestaande problemen in kaart gebracht.