Gezond en veilig werken

Veilig en gezond werken is meer dan ooit van groot belang. Dat heeft de coronacrisis haarfijn duidelijk gemaakt. Er zijn grote verschillen in het effect dat de crisis heeft en heeft gehad. Er zijn sectoren die min of meer stilvielen (zoals de horeca en cultuursector). Er zijn ook sectoren waar juist meer productie werd geleverd (bijvoorbeeld distributiecentra als gevolg van toegenomen online verkopen) en sectoren waar werknemers door de aard of organisatie van hun werkzaamheden een groter risico op besmetting liepen.

Vanwege de grote impact van het coronavirus op de samenleving en de werkvloer besteedt de Inspectie bijzondere aandacht aan dit risico. De focus ligt daarbij op de inventarisatie van dit risico in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor. In sectoren en beroepen waar het moeilijk is om anderhalve meter afstand te houden, worden innovatieve oplossingen gezocht.

De Inspectie zet in 2021 opnieuw in op naleving van de arbokernverplichtingen. Via voorlichting en actieve inspecties wijst de Inspectie werkgevers in specifieke subsectoren op het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract als basis voor veilig en gezond werk. Daarnaast besteedt de Inspectie bij de actieve inspecties in alle programma’s aandacht aan de aanwezigheid van genoemde arbokernverplichtingen en toetst waar mogelijk ook de inhoudelijke kwaliteit daarvan.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) blijft een belangrijk risico. In het kader van de ingezette levensloopbenadering staat 2021 in het teken van mantelzorgers in de leeftijdsgroep 45+. Deze doelgroep kan onder meer te maken krijgen met combinatiedruk werk-privé (mede door (mantel)zorgtaken) en (leeftijds)discriminatie.

Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen. De bijbehorende gevaren lopen uiteen van acute gevaren (verstikking, brand, vergiftiging, bedwelming en explosie), tot gevaren die de gezondheid op lange termijn aantasten (kanker, longaandoeningen zoals COPD, huidziekten). Ook in 2021 neemt de Inspectie deel aan minstens 90%  van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo-verband. In lijn met de adviezen van de commissie Heerts intensiveert de Inspectie de inzet op blootstelling aan CMRS-stoffen.

De Inspectie onderzoekt ongevallen en pakt klachten op over ongezond en onveilig werken. Dat vraagt in 2021 naar verwachting ongeveer de helft van de capaciteit die voor veilig en gezond beschikbaar is. Het aantal ongevallen blijft onverminderd hoog en in sectoren waar de werkdruk toeneemt, neemt vermoedelijk ook het aantal ongevallen toe. In 2021 ligt de nadruk op de verdere invoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. De Inspectie zet hiermee bedrijven er met verschillende interventies toe aan veiliger en gezonder te gaan werken.

Doelen

De programma’s die zich richten op het domein van gezond en veilig werk - in meer of mindere mate - aan de volgende doelen:

  • Het aanpakken van onveilige en ongezonde werksituaties, blootleggen van de achterliggende oorzaken en ontwikkelen van een bijpassende effectieve aanpak.
  • Het doen van onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over (gevaarlijke en ongezonde) werksituaties en machines met het doel daarvan te leren.
  • Het bijdragen aan meer bewustwording van werkgevers en werknemers van de gevaren van ongezond en onveilig werken.
  • Om haar doelen te bereiken, intervenieert de Inspectie niet alleen bij de werkgever, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk.