Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen. De bijbehorende gevaren lopen uiteen van acute gevaren tot gevaren die de gezondheid op lange termijn aantasten. De impact van de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de samenleving is groot.

Jaarlijks sterven ruim 3.000 (ex)medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het doel van het programma is dat bedrijven de risico’s van gevaarlijke stoffen zodanig beheersen dat er geen zware ongevallen meer optreden. En dat werknemers geen gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan het voorkomen van de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling. De Inspectie voert enkele honderden actieve inspecties uit op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

In 2021 zal de Inspectie deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in BRZO+-verband. Daarnaast heeft eind 2021 50% van de Brzo-bedrijven een initiële inspectie op blootstelling op CMRS-stoffen gehad en 25% een inspectie op de gemaakte vervolgstappen. Het samenwerkingsverband BRZO+ onderzoekt en agendeert bij Brzo-bedrijven de problematiek van verouderende procesveiligheidsapparatuur. In 2021 wordt in samenwerking met andere toezichthouders een ranking opgesteld van de meest risicovolle bedrijven in gevaarlijke stoffen.

Door aanpassing van de ARIE-regeling komt een groep bedrijven in beeld met procesveiligheidsrisico’s die qua ernst in de buurt kunnen komen van Brzo-bedrijven. Hierdoor wordt een gerichte vorm van toezicht mogelijk op deze bedrijven. In 2021 voert de Inspectie een marktverkenning en een nulmeting uit om later het effect van het toezicht te kunnen bepalen.

De uitstoot van een dieselmotor bestaat uit carcinogene stoffen die een grote ziektelast kunnen veroorzaken. De blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) komt in veel verschillende beroepssituaties in uiteenlopende sectoren voor. In 2021 worden door de Inspectie de risico’s en de stand der techniek in kaart gebracht en zijn interventies ingezet om het risicobewustzijn te verhogen en voorgeschreven beheersmaatregelen toe te passen.

Ook onderzoekt de Inspectie in 2021 in hoeverre andere biologische agentia dan corona een risico kunnen zijn voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Daarmee versterkt de Inspectie haar kennispositie. Indien de onderzoeksbevindingen daartoe aanleiding geven zet de Inspectie gerichte interventies in.