Asbest

Asbest komt nog veel voor in gebouwen die vóór 1994 zijn neergezet of verbouwd. Deze bouwwerken zijn inmiddels onderhevig aan slijtage en daarom toe aan verbouwing of sloop. Het daarbij veilig omgaan met asbesthoudende materialen is belangrijk, want blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot kanker. Het programma streeft naar minder gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan asbest.

Door betere bescherming van werknemers die asbest saneren, minder illegale asbestverwijdering en meer bewustwording van risico’s van (aanwezigheid van) asbest bij werkgevers/werknemers in andere sectoren dan de asbestbranche.

Het programma zet via communicatie en inspecties in op veiliger asbestsanering. De focus ligt zowel op de ruim 300 gecertificeerde asbestsaneerders als op bedrijven die illegaal asbest saneren. Daarnaast groeit de groep bedrijven die onder de huidige wetgeving asbest mogen saneren zonder gecertificeerd te zijn, namelijk bij de minder-risicovolle saneringen. De Inspectie volgt ook het doen en laten van deze groep.

De Inspectie werkt in het toezicht zo goed mogelijk samen met Omgevingsdiensten. Het doel hiervan is dat bij de saneringen voldoende maatregelen worden genomen om de blootstelling aan asbestvezels te beheersen. En dat, áls die maatregelen soms minder omvangrijk kunnen zijn, dit via goed uitgevoerde blootstellingsonderzoeken wordt aangetoond. Voor hardnekkige overtreders is er een harde aanpak. De Inspectie zal hen frequent inspecteren met als uitkomst dat deze bedrijven óf op een verantwoorde manier asbest gaan saneren óf de Inspectie overgaat tot het tijdelijk stilleggen van het bedrijf. Daarnaast zet de Inspectie in op bewustwording van de mogelijke aanwezigheid van asbest tijdens het werk bij klusbedrijven, zonnepaneelleggers en dakkapelbouwers.

De Inspectie laat extern onderzoek doen om meer inzicht te verkrijgen in het effect van het eigen optreden. Centrale vragen daarbij zijn hoe de buitenwereld tegen de rol en het optreden van de Inspectie aankijkt en wat het effect is van inspectieoptreden. Ook moet het onderzoek de vraag beantwoorden of beschikbare data over naleving door gecertificeerde bedrijven in een lange reeks van jaren, inzicht kunnen geven in het effect van het inspectieoptreden.