Agrarisch en groen

In de agrarische sector blijkt het steeds moeilijker om aan de vraag naar (tijdelijk) personeel te voldoen. Ook is sprake van scherpe concurrentie op prijs, waardoor de loonkosten zo laag mogelijk worden gehouden. In een aantal subsectoren van de agrarische sector lijkt het lastig te overleven zonder arbeidsmigranten.

Onderbetaling, illegale tewerkstelling en overschrijding van de arbeidstijden treffen we veel in deze sector aan. Daarnaast worden relatief veel werknemers blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals het gebruik van onveilige machines, fysieke overbelasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en dierlijke stof.

Het programma streeft ernaar de naleving van wetgeving op het gebied van eerlijk werk te verbeteren, de norm te versterken dat uitbuiting onacceptabel is en het ontstaan van beroepsziekten zoals klachten aan het bewegingsapparaat, long- en huidaandoeningen terug te dringen.

Het programma focust in 2021 op eerlijk werk in een aantal prioritaire deelsectoren, in het bijzonder de glastuinbouw en open teelt, ook omdat daar veel arbeidsmigranten werken. Toezicht en handhaving dragen bij aan de maatschappelijke norm dat uitbuiting onacceptabel is. Daarnaast draagt blijvende focus op arbeidsveiligheid bij aan de door de sector zelf gestelde ambitie van ‘zero accidents’. Om bij te dragen aan het terugdringen van beroepslongaandoeningen, zet de Inspectie in op de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen norm voor blootstelling aan dierlijk stof. Deze zal gelden voor de gehele varkenshouderij. Ook het onderwerp mestgassen staat hoog op de agenda van de Inspectie.

Het programma onderzoekt of het gebruik van keurmerken (op basis van certificering en auditing) daadwerkelijk bijdraagt aan eerlijk en veilig werk in de sector. Ook wordt een pilot gestart rond het horen van getuigen – vaak buitenlandse werknemers met een kwetsbare positie. Uit eerder onderzoek van de Inspectie blijkt dat dergelijke werknemers zelden (durven te) verklaren. De aanbevelingen uit dat onderzoek worden in 2021 in de praktijk getest.