Programma toezicht SUWI en Sociaal Domein

Naast eerlijk, veilig en gezond werken is bestaanszekerheid voor iedereen een van de pijlers van het werk van de Inspectie. Bestaanszekerheid omvat zowel het vangnet van de sociale zekerheid als de overheidsinspanningen om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk participeert.

Afbeelding van wegwijzer naar werk

Met ingang van 2020 volgt het programma toezicht SUWI de doeltreffendheid van de uitvoering van het stelsel van werk en inkomen periodiek en systematisch. Daarmee geeft het programma invulling aan de wettelijke toezichtstaak, zoals verankerd in artikel 37 van de wet SUWI. Het programma heeft als kern een monitor die zich richt op de volle breedte en diepte van het SUWI-stelsel: politiek, beleid, uitvoering, cliënt, werkgever.

De stelselrapportage als product van die monitoring dient als spiegel voor de partijen in het stelsel van werk en inkomen en is de basis voor aanvullende interventies die bijdragen aan een verbeterde doeltreffendheid. Daarnaast blijft de Inspectie participeren binnen Toezicht Sociaal Domein (TSD). Dat heeft als doel bij te dragen aan een goede integrale uitvoering van decentrale taken binnen het gehele sociale domein. Ook binnen de Inspectie werkt het programma zoveel mogelijk samen met andere programma’s die raakvlakken hebben met bestaanszekerheid.

In 2020 gaat de doorontwikkeling van de monitor hand in hand met de uitvoering van het toezicht. Op basis van gesprekken met de partijen in het stelsel worden de indicatoren en normen voor doeltreffendheid verder ontwikkeld en bronnen in kaart gebracht. Omdat de evaluatie van de Participatiewet eind 2019 net is afgerond, richt de Inspectie de eigen dataverzameling (enquêtes en interviews) in 2020 op de uitvoeringorganisaties UWV en SVB en hun cliënten en op werkgevers. De dataverzameling leidt tot deelrapportages over de werking van het stelsel en geeft input voor de risicoanalyses van de Inspectie. Afhankelijk van de aard van de resultaten van het onderzoek zullen signalementen aan de Minister volgen.