Certificatie en Markttoezicht

Vanwege grote veiligheidsrisico’s dan wel omwille van een grotere betrokkenheid van het veld, heeft de wetgever certificatiestelsels ingericht.  Dit om zelfregulering van de marktsector mogelijk te maken en ten behoeve van gezonde en veilige producten en processen.

Container openmaken

In 2020 is een aantal ontwikkelingen van invloed op de focus in het programma. Zo wordt binnen een aantal stelsels de persoonscertificatie vervangen door een persoonsregistratie. Verder krijgt de Raad voor de Accreditatie (RvA)in alle (andere) certificatiestelsels een rol. Bovendien wordt het asbeststelsel gewijzigd en treedt de nieuwe Europese verordening markttoezicht in werking.

Het programma Certificatie en Markttoezicht is erop gericht certificatiestelsels en CE-markering zodanig te laten functioneren, dat veilige en gezonde producten en processen door private actoren zijn geborgd. Gelet op de daaruit voortkomende verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werk, kunnen opdrachtgevers, gebruikers en werkgevers vertrouwen op een wettelijk certificaat, persoonsregistratie of CE-markering. Schijnveiligheid moet worden voorkomen en fraude met certificaten moet worden aangepakt.

Door de verbetering van haar informatiepositie heeft de Inspectie inzicht in stelselrisico’s en pakt ze haar wettelijke rol. Stelselinterventies hebben als doel om zowel de rol van de RvA bij alle stelsels te verstevigen als om de rollen van actoren, waaronder gebruikers, binnen de stelsels te verstevigen.

Het programma zet in op samenwerking met de Douane. Zo wordt voorkomen dat producten van buiten Europa, die ten onrechte voorzien zijn van een CE-markering, op de Nederlandse markt worden gebracht. De naleving binnen diverse certificatiestelsels wordt gemonitord door middel van inspecties. Voor markttoezicht geldt dat de niet-conforme personenwerkbakken, veevoederrobots en solventrecyclers eind 2020 uit de handel zijn genomen.