Bestaanszekerheid in 2020

Om kwetsbare groepen adequaat te ondersteunen en het draagvlak te behouden is een goed functionerend stelsel van sociale zekerheid van belang. De Inspectie levert hier op verschillende manieren een bijdrage aan.

Allereerst richt stelseltoezicht zich op het borgen van de effectiviteit van het stelsel. Met ingang van 2020 volgt de Inspectie de doeltreffendheid van de uitvoering van het stelsel als geheel. Dat doet zij door de ontwikkelingen periodiek en op systematische wijze te monitoren. Het resultaat hiervan is een beschrijving van en een oordeel over de doeltreffendheid van het stelsel. De Inspectie kiest voor een monitor die zich richt op de volle breedte van het SUWI-stelsel. De monitor bevat inzichten en oordelen over de werking van het stelsel vanuit verschillende perspectieven: politiek, beleid, uitvoering, cliënten en werkgevers. De stelselrapportage dient als spiegel voor de partijen in het stelsel van werk en inkomen. Ook is deze de basis voor aanvullende interventies die bijdragen aan een verbeterde doeltreffendheid.

Met het stelseltoezicht wil de Inspectie onder meer de volgende doelen bereiken:

  • De partijen in het stelsel inzicht bieden in de doeltreffendheid van het stelsel van werk en inkomen, door inzicht te bieden in trends, knelpunten en risico’s;
  • Bijdragen aan een effectieve uitvoering van decentrale taken op lokaal niveau binnen het sociaal domein, in het bijzonder aan de uitvoering van de Participatiewet.
Briefjes met verschillende bedragen in euro's

Om het draagvlak te behouden en misbruik aan te pakken, zet de Inspectie daarnaast ook in op het signaleren en bestrijden van fraude op het terrein van werk en inkomen. In 2020 stuurt de Inspectie een signaleringsbrief fraudefenomenen in de sociale zekerheid aan de minister van SZW. Bij uitkeringsfraude in georganiseerd crimineel verband heeft de directie Opsporing van de Inspectie een taak in de strafrechtelijke vervolging. De directie werkt binnen de kaders van het meerjarenplan van de Inspectie en binnen het Handhavingsarrangement tussen Inspectie, de ministeries van SZW en VWS en het OM.