Agrarisch en groen

Het programma Agrarisch en groen richt zich op het terugdringen van risico’s als onderbetaling, illegale tewerkstelling en overschrijding van arbeids- en/of rusttijden. Daarnaast richt dit programma zich op risico’s die de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen. Zoals een onveilige werkomgeving, werken met machines, fysieke overbelasting en de blootstelling aan sectorspecifieke gevaarlijke stoffen, zoals dierlijk stof en gewasbeschermingsmiddelen.

Koeien in de stal

Om deze risico’s te beheersen legt het programma in 2020 accenten in verschillende deelsectoren, zoals de dierhouderij en de paddenstoelenteelt. Het programma zet een mix van interventies in om de programmadoelen te behalen. Naast inspecteren en handhaven bereikt het programma -onder meer door met brancheorganisaties te spreken- de werkgevers die de regels wel willen naleven maar daarbij hulp kunnen gebruiken. De Inspectie probeert naleving voor deze doelgroep makkelijker te maken.

Zo werkt het programma in de paddenstoelenteelt aan een betere beheersing van dynamische overbelasting van plukkers. Dat gebeurt door de totstandkoming van een cao en door mee te werken aan de aanpassing van de arbocatalogus. In de dierhouderij wordt de ingezette stofaanpak doorgezet in samenwerking met de branche, die met blootstellingsbeoordelingen voor dierlijk stof in stallen zal komen. Ook de veiligheid op het erf krijgt in 2020 aandacht. Denk daarbij aan aanrijdgevaar en de veiligheid van arbeidsmiddelen.