Veelgestelde vragen over openbare inspectieresultaten

Waarom publiceert Inspectie SZW haar inspectieresultaten op internet?

De openbaarmaking van onderzoeksresultaten is een verplichting die in de Wet arbeidsvreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) is opgenomen. De regels zijn van kracht sinds 1 januari 2016.

De Inspectie publiceert haar inspectieresultaten op inspectieresultatenszw.nl om zowel het eigen toezicht als de naleving van de arbeidswetgeving transparant te maken. Zo wordt zichtbaar bij welke bedrijven en organisaties de Inspectie SZW een inspectie heeft uitgevoerd en of er tijdens deze inspectie een overtreding is geconstateerd of niet.

Vanaf welk moment maakt de Inspectie SZW de onderzoeksresultaten bekend?

De Inspectie SZW maakt vanaf 1 januari 2016 op inspectieresultatenszw.nl de uitkomsten van haar afgeronde onderzoeken bekend. Het gaat om de resultaten van alle inspecties die vanaf 1 januari 2016 plaats hebben gevonden op het domein van eerlijk werk.

Het gaat daarbij om toezicht op naleving van deze wetten:

 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
 • Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML)

In welke gevallen worden de resultaten openbaar gemaakt?

 • Als na een afgerond onderzoek geen overtreding is geconstateerd
 • Als een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een overtreding
 • Als het besluit is genomen om de werkzaamheden in verband met een herhaalde overtreding stil te leggen.

Wat publiceert de Inspectie SZW na een inspectie?

 • De punten (onderwerpen) waarop is gecontroleerd en de wet of wetten die de grondslag daarvoor bieden.
 • De locatie waar de inspectie heeft plaatsgevonden.
 • De datum waarop de inspectie is gestart.
 • De naam en vestigingsplaats van het bedrijf.
 • Het nummer waaronder het bedrijf staat ingeschreven in het Nederlandse handelsregister (als dat het geval is).
 • De sector of branche waarin economische activiteiten worden verricht.

Als er geen overtredingen zijn geconstateerd, dan wordt dat eveneens vermeld.

Als er wèl overtredingen zijn geconstateerd waarvoor een sanctie geldt, dan maakt de Inspectie SZW daarover het volgende bekend:

 • Wet en artikel(en) die zijn overtreden en de datum waarop dit is gebeurd.
 • Welk besluit is genomen en de datum van dat besluit.
 • Welke (juridische) stappen werkgevers kunnen nemen tegen het besluit van de Inspectie SZW of welke ze al hebben genomen. In dat laatste geval publiceert de Inspectie SZW ook de uitkomst hiervan. Daarnaast geeft ze aan wanneer het besluit onherroepelijk wordt.
 • In geval van stillegging voor welke termijn dit geldt.

Wanneer publiceert de Inspectie SZW de onderzoeksresultaten?

De (rechts)persoon die het betreft ontvangt een besluit waarin wordt aangekondigd dat de Inspectie SZW de inspectiegegevens openbaar gaat maken. Tien dagen na dat besluit worden de gegevens openbaar gemaakt. Als deze (rechts)persoon binnen deze periode van 10 dagen een voorlopige voorziening vraagt tegen de openbaarmaking, wordt de openbaarmaking uitgesteld tot de uitspraak van de rechter.

Op welke wijze wordt een bedrijf geïnformeerd over de openbaarmaking?

Als er tijdens een inspectie geen overtredingen zijn geconstateerd wordt het geïnspecteerde bedrijf via een afrondingsbrief geïnformeerd over de openbaarmaking. Het bedrijf ontvangt ook een brief wanneer er wèl overtredingen zijn geconstateerd of wanneer er sprake is van een boete en/of een preventieve stillegging.

Bezwaar tegen openbaarmaking?

Wanneer tijdig en volgens de eisen bezwaar is ingediend, kan de werkgever binnen 10 dagen na datum van het besluit tot openbaarmaking een voorlopige voorziening bij de rechter vragen. Na zo’n verzoek stelt de Inspectie SZW het op de website plaatsen van de gegevens uit tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Informatie hierover staat in de brieven van de inspectie.

Hoe kunnen (rechts)personen reageren op inspectieresultaten van de Inspectie SZW die op de website staan?

Werkgevers of andere belanghebbenden kunnen een reactie geven van maximaal 2.000 leestekens. Deze reactie wordt door de Inspectie SZW bij de resultaten van de inspectie op de website geplaatst. Passages waarin persoonsgegevens, bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden of strafbare uitlatingen worden beschreven, worden niet op de website geplaatst.

Hoe lang blijven de inspectieresultaten op de website van de Inspectie SZW zichtbaar?

De inspectieresultaten blijven tot 3 jaar na de datum van bekendmaking van het besluit tot openbaarmaking op de website van de Inspectie SZW staan.

Wat gebeurt er na een beslissing op bezwaar, beroep of hoger beroep?

Als blijkt dat de gegevens die op de website staan niet meer juist of volledig zijn, past de Inspectie SZW die aan na het ontvangen van de betreffende beslissing.

Heeft de Inspectie SZW al eens eerder uitkomsten van inspecties openbaar gemaakt?

Ja, zware en ernstige overtredingen met asbest en de naleving van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo – bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken) worden sinds 2014 al door de Inspectie SZW bekend gemaakt. Deze asbestovertredingen zijn te vinden op asbestovertredingen.inspectieszw.nl en samenvattingen van Brzo-inspecties op brzoplus.nl.